Ur Svensk författningssamling 1969
573—575. KK 24 okt. 1969 om ändring i kung. (1966:176) om ersättning av allmänna medel till vittnen m. fl., m. m.
576. KK s. d. om ändring i fiskeristadgan (1954:607).
580. KK 7 nov. 1969 om tillämpning av den europeiska konventionen den 7 juni 1968 ang. upplysningar om innehållet i utländsk rätt.
586. Transumt av KBr s. d. till Göta hovrätt om ändrad judiciell indelning i Östergötlands län.
588—595. Lag 14 nov. 1969 om ändring i rättegångsbalken, m. m.
605—608. KK s. d. om ändring i kung. (1947:678) om antalet nämndemän i tingslag, m. m.
612—613. Lag 28 nov. 1969 om förbud mot professionell boxning, m. m.
614—626. Lag 5 dec. 1969 om ändring i giftermålsbalken, m. m.
644—645. Lag 28 nov. 1969 om vissa rättigheter för statslösa personer och politiska flyktingar, m. m.
646. KK 5 dec. 1969 om ändring i kung. (1947:642) med bestämmelser ang. vissa kostnader vid domstol.
669. KCirk 28 nov. 1969 till hovrätterna och de allmänna underrätterna om enhetliga beteckningar för mål och vissa ärenden samt för domar, utslag och slutliga beslut.
671—674. Lag 12 dec. 1969 om ändring i rättegångsbalken, m. m.
675. Lag s. d. om ändring i lagen (1929:77) om trafikförsäkring å motorfordon.
676. Transumt av KBr 28 nov. 1969 till Göta hovrätt om ändrad judiciell indelning i Jönköpings län.
677. Lag 12 dec. 1969 om ändring i lagen den 28 maj 1937 (nr 249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar.
678—679. Lag s. d. om ändring i lagen (1919:367) om fri rättegång, m. m.
680. Lag s. d. om ändring i rättegångsbalken.
683. KK s. d. om ändring i vägtrafikförordningen (1951:648).
689—692. KK s. d. om ändring i förordningen (1940:910) ang. yrkesmässig automobiltrafik m. m., m. m.
693. Lag s. d. om ändring i lagen (1959:517) om förlängning av tiden för vissa servitut.
694. KK s. d. om ändring i jaktstadgan (1938:279).
698—700. Jordhävdslag s. d., m. m.
703. KK s. d. om beslutade ändringar i regeringsformen och riksdagsordningen.
704. Lag s. d. om ändring i övergångsbestämmelserna till lagen (1968:(346) ang. ändring i lagen den 14 juni 1907 (nr 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom.
721—724. Lag 17 dec. 1969 om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, förmynderskap och adoption, m. m.
725. Lag s. d. om ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling.
726—728. Lag s. d. om ändring i lagen (1938:121) om hittegods.
732—736. Lag s. d. om postbanken, m. m.
737. Transumt av KBr 5 dec. 1969 till hovrätten för Västra Sverige om ändrad judiciell indelning i Värmlands län.
765—780. Lag 19 dec. 1969 om ändring i kommunallagen (1953:753), m. m.
786. KK 12 dec. 1969 ang. ändring i kung. (1964:580) om övervakningsnämndernas verksamhetsområden m. m.
A. K.

 

1 Vid denna redogörelses utarbetande har medverkat hovrättsassessorn Leif Ekberg och hovrättsassessorn Hans Svahn.