Nye professorer i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo fra 1. januar 1970. Til professor i rettsvitenskap med særlig plikt til å forelese i de offentligrettslige disipliner statsforfatningsrett, forvaltningsrett og folkerett er utnevnt dosent dr. juris Carl August Fleischer. Professor Fleischer er födt i 1936, ble cand. jur. i 1960 og tok den juridiske doktorgrad i 1964 på avhandlingen »Fiskerijurisdiksjon» (Oslo 1963). Foruten et stort antall artikler om privatrettslige og offentligrettslige emner, har han utgitt læreboken »Hovedpunkter i folkeretten» (Oslo 1966, 2. utg. 1969) og »Grunnlovens grenser» (Oslo 1968). Han har siden 1962 været spesialkonsulent for Utenriksdepartementet i visse folkerettsspörsmål. Professor Fleischer har ansvaret for fagene europeisk markedsrett og ekspropriasjons- og bygningsrett.
    Til professor i rettsvitenskap med særlig plikt til å forelese i privatrett er utnevnt försteamanuensis dr. juris Thor Falkanger. Professor Falkanger er födt i 1934, ble cand. jur. i 1958 og tok den juridiske doktorgrad i 1968 på avhandlingen »Leie av skib» (Oslo 1969). Foruten et antall artikler i det vesentlige over sjörettslige emner, har han utgitt »Konsekutive reiser» (Oslo 1965). I tiden 1960—1964 var han ansatt i Nordisk Skibsrederforening. Han er fra 1969 redaktör av Arkiv for Sjörett. Professor Falkanger har ansvaret for fagene tingsrett, panterett og konkursrett (sammen med professor Sjur Brækhus) og odels,- almennings- og vassdragsrett.
    Til et personlig professorat i rettsvitenskap er utnevnt dosent dr. juris Peter Lödrup. Professor Lödrup er födt i 1932, ble cand. jur. i 1957 og tok den juridiske doktorgrad i 1966 på avhandlingen »Luftfart og ansvar» (Oslo 1966). Foruten et antall artikler over privatrettslige emner har han utgitt »Luftrett 1» (Oslo 1962, 2. utg. 1965), »Materiell skifterett» (Oslo 1967, 2. utg. 1969) og »Dommer i familie-, arve- og skifterett» (Oslo 1968). Professor Lödrup har siden 1958 vært redaktör av Arkiv for Luftrett. Han har ansvaret for fagene luftrett, internasjonal privatrett, familierett, arverett og skifterett.

P. L.

 

Ny dommer i Norges Høyesterett. Til høyesterettsdommer er utnevnt sorenskriver Per Tønseth. Høyesterettsdommer Tønseth er født i 1914, ble student i 1933, cand. jur. i 1939. Efter å ha vært hjelpedommer i Follo, og Eidsivating lagmannsrett, ble han konstituert byråsjef i Finansdepartementet 1950. I 1953 ble Tønseth utnevnt til sorenskriver i Vesterålen, i 1961 til sorenskriver i Eiker, Modum og Sigdal. Han har vært medlem av en rekke offentlige komiteer og var formann i granskningskommisjonen for eksplosjonsulykken i Kings Bay på Svalbard 1962.

P. L.