176 PersonalnotiserRådhusrätterna. K. M:t har
    5 dec. 1969 förordnat ass. i Sthms rr Lars Gummesson och Mikael af Geijerstam att inneha långtidsvik. på rådm.tjänst vid rr,
    s. d. förlängt förordnandet för ass. i Svea hovr. Georg Syk att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. vid rr i Södertälje samt
    19 dec. 1969 förlängt förordnandet för ass. i Sthms rr Bengt Gyllenberg att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. vid rr t. v. t. o. m. 31 mars 1970.

 

Vattendomstolarna. K. M:t har 30 dec. 1969 förordnat t.f. bitr. vattenrättsdom. i Västerbygdens vd Karl-Gustaf Fogelkvist att inneha långtidsvik. på en tjänst som vattenrättsdom. vid Mellanbygdens vd.

 

Hyresnämnderna. K. M:t har 19 dec. 1969 förordnat stadsjuristen Per Siösteen att vara ers. för ordf. i hyresnämnderna för Södermanlands län och Västmanlands län fr. o. m. 1 jan. 1970.

 

Riksdagen. Första lagutskottet har till ordf. omvalt häradshövdingen Erik Alexanderson (I kamm.) och till v. ordf. omvalt hemmansägaren Erik Svedberg (I kamm.). Av ledamöterna i utskottet är förutom ordf. två jurister, nämligen adv. Bo Martinsson och förbundsdir. Astrid Kristensson (båda II kamm.). Av suppleanterna är fyra jurister, nämligen dir. Bertil Lidgard, dir. Gösta Jacobsson och borgmästaren Gudmund Ernulf (alla I kamm.) samt kronofogden Sten Sjöholm (II kamm.). Utskottets sekr. är hovr.ass. Ove Lindh och bitr. sekr. hovr.ass. Lennart Persson.
    I andra lagutskottet har I kamm:s förste vice talman Axel Strand omvalts till ordf. och redaktören Ruth Hamrin-Thorell omvalts till v. ordf. I utskottet är ingen jurist invald. I utskottet tjänstgör som sekr. hovr.ass. Leif Ekberg samt som bitr. sekr. hovr.ass. Gunnar Grenfors och hovr.fisk. Per Assarson.
    Tredje lagutskottet har till ordf. omvalt agronomen Erik Grebäck (II kamm.) och till v. ordf. omvalt red. Göran Karlsson (I kamm.). En av ledamöterna, borgmästaren Gudmund Ernulf (I kamm.), och två av suppleanterna, dir. Bertil Lidgard och dir. Helge Berglund (båda I kamm.), är jurister. Utskottets sekr. är hovr.ass. Hans Svahn. Som bitr. sekr. tjänstgör hovr.ass. Stig Brink och hovr.ass. Lars Å. Beckman.

 

Åklagarväsendet. K. M:t har 12 dec. 1969 utnämnt kammaråkl. vid åkl.mynd.i Sthms åkl.dt Dag Halldin och Torsten Engelberth att vara chefsåkl. vid åkl.mynd. fr. o. m. 1 jan. 1970.

 

Den lokala polisorganisationen. K. M:t har 19 dec. 1969 utnämnt t.f. polismästaren i Mora polisdt, polisintendenten i Handens polisdt Rolf Wikberg att vara polismästare i Arvika polisdt fr. o. m. 1 jan. 1970.

 

Kriminalvårdsnämnden. K. M:t har 19 dec. 1969 till ledamöter i nämnden för perioden 1970—1974 förordnat justitierådet Leif Brundin, generaldir. Torsten Eriksson, kanslirådet Sven Fischier, justitierådet Lennart Fredlund, tillika ordf., och riksdagsled. Lisa Mattsson.

 

Ungdomsfängelsenämnden. K. M:t har 19 dec. 1969 till ledamöter i nämnden för perioden 1970—1974 förordnat byråchefen Ingemar Andersson, generaldir. Torsten Eriksson, justitierådet Ingrid Gärde Widemar, tillika ordf., hovr.rådet Inge Lekman och förste läkaren Walter Parviainen.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 12 dec. 1969 antagits Karl W. Kurtz, Borås, Lars Cederbom, Halmstad, Lars-Gunnar Mannerhult, Karlshamn, Erik Fock, Linköping, Ingvar Bråténius, Nyköping, och Ingrid Hermanrud, Örebro.

 

Trycklov 11/2 1970.