Litteraturnotiser 219Ur nordiska tidskrifter 1969

 

Arkiv for Sjørett. Bd 10. H. 1—5. Thor Falkanger, Leie av skib, 1—695.
    Ekonomisk Revy. Nr 1. Åke Åhström, EFTA och etableringsrätten, s. 31—35.
    Förvaltningsrättslig tidskrift. Nr 3. Åke Paulsson, Om jäv för kommunala tjänstemän, s. 117—122. — Suzanne Ahlner, Internationellt samarbete på vägtrafikrättens område, s. 123—141. — Nr 4. Bertil Wennergren, Förvaltningsförfarande — vadan och varthän? s. 169—191. — Gunnar Bramstång, Kan juridisk person vara ombud i inskrivningsärenden? s. 192—198. — Nr 5. Lars Delin, Ett spörsmål rörande förhållandet mellan miljöskyddslagen och naturvårdslagen, s. 227—231.
    Juristen. Nr 1. Mogens Nimb, Narkotikaproblemer, specielt med henblik på forholdet mellem lovgivning og behandling, s. 1—8. — Nr 2. Bernhard Gomard, Egne aktier, aktionærlån og tomme aktieselskaber, s. 17—40. —Nr 5. K. A. Frøbert, Om ansvaret for udsendelser i radio og TV, s. 69—80.— Nr 6. Theodor Petersen, Trafikstrafferet, s. 93—101. — Nr 13. Isi Foighel, Sagen om den kontinentale sokkel i Nordsøen, s. 197—208. — Nr 17. Kai Tolstrup, Om skadevirkninger af sædelighedsforbrydelser mod piger, s. 253—262. — Nr 21. Bernhard Gomard, Stemmeretsaftaler i aktieselskaber (Anm. av Carl Martin Roos: Avtal och rösträtt), s. 349—370.
    Juristnytt/Samhällsvetaren. Nr 11. Thomas Hall, Domstolar och konsumentskydd, s. 323—325. — Nr 12. Peter Seipel, Juridik och datorer, s. 363—364. — Nr 13. Bengt Rönnqvist, Fattig och rik; något om jämlikhetsdebatten och domstolarna, s. 383—389. — Sten Walberg, Likhet inför skattelag och skattestrafflag, s. 390—392. — Sten Edlund, Ekonomisk jämlikhet i rättsligt perspektiv, s. 393—395. — Nr 14. Andreas Ådahl, Något om östrättens bakgrund och utveckling, s. 416—418. — Nr 16. Claes Nordlöf, Skiljedom och tillämplig lag i handeln med öststatspart, s. 488—490.
    Lov og rett. Nr 1. Anders Bratholm, Streiftog i injurielovgivningen, s. 1—18. — Lars Porsholt, Plikt til sivil motstand mot okkupasjonsmakt, s. 19—27. — Nr 6. Lars Oftedal Broch, Om umyndighetsinnsigelsen i den internasjonale privatrett, s. 251—261. — Nr 9. Sjur Brækhus, Leasing — et alternativ til kjøp på avbetaling med eiendomsforbehold? s. 385—415.
    Läkartidningen. Nr 18. Gösta Rylander, Kriminalvårdens 3 000 narkomaner: Straff, avgiftning — och återfall, s. 1861—1868. — Nr 21. Läkarnas ansvarighetsnämnd 1968, s. 2235—2245. — Nr 48. Börje Cronholm, Lennart Kaij, Jan H. Eriksson, Lars-M. Gunne, Carl-Magnus Ideström, Sten Mårtens, Magnus Kihlbom, Anders Ekman, Justus Ström, Beroendeframkallande medel, s. 4983—5024.
    Nordisk försäkringstidskrift. Nr 1. Johan Löken, Rettsvernforsikring, s. 1—14. — Stig Jörgensen, Erstatning og forsikring, s. 15—36. — Nr 3. Lorenz Zetterman, Konventionen om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg, s. 273—290.
    NIR Nordiskt immateriellt rättsskydd. Nr 1. Berndt Godenhielm, Patenträttsliga problem rörande mikrobiologiska förfaranden, s. 1—15. — Elektronisk databehandling: Immaterialretlige aspekter. Anföranden och inlägg vid XIII nordiska mötet för industriellt rättsskydd den 26—28 aug. 1968 i Stockholm, s. 18—53. — Gunnar Karnell, Arbetstagares upphovsrätt. Några utgångspunkter för bestämning av rättens övergång på arbetsgivare, s. 54—65.— Nr 2. Bo Hedman, Internationella licensavtal, s. 109—124. — Nr 3. Stig Strömholm, Inledning till personlighetsskyddet inom immaterialrätten, s. 207—230.
    Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. Nr 1—2. Alf Ross, Kampen mod straffen, s. 2—39. — Lars Lidberg, Missbruk av narkotika så som detta avspeglat sig i rättspsykiatriskt undersökningsarbete, s. 40. — Nr 3—4. Olle Ekstedt, Kring bötesverkställighetslagens regel om tillrättaförande av bötfällda genom ovillkorligt fängelsestraff, s. 223—257. — Jørgen Verner, Om sagkyndig, psykologisk eller psykiatrisk bistand for den dømmende ret vedafhøring af børn i sædelighedssager, s. 282—302. — Nils Jareborg, Putativ nöd. Till tolkningen av försvarlighetsrekvisiten i Brottsbalkens regler om nöd och nödvärn, s. 303—326.

220 Litteraturnotiser    Skattenytt. Nr 1—2. Atle Eriksson, Om brotten mot skatteförfattningen, s. 18—31.
    Socialt forum. Sven Rengby, Ungdomsbrottsligheten — utveckling och aktuella siffror, s. 157—171.
    Socialnytt. Nr 5. Specialbilaga 2. Internationellt symposium om centralstimulerande medel (21 s.).
    Statistisk tidskrift. Nr 4. Gösta Carlsson, Kriminalitetsprognos i komparativt och historiskt perspektiv, s. 273—294.
    Statsvetenskaplig tidskrift. Nr 1. Mikael Lindström, Några konstitutionella aspekter av ett svenskt deltagande i EEC, s. 77—97.
    Svensk lantmäteritidskrift. Nr 2. Gunnar Prawitz, Odlingsgränsens rättsverkningar. Del 2, s. 139—149. — Nr 3. Folke Berlin, Funderingar kring begreppet realvärde, s. 237—242. — Ulf Cervin, Glesbebyggelse och tätbebyggelse. Del 1. En analys av HD:s refererade praxis i fastighetsbildningsmål, s. 243—261. — Nr 4. D:o. Del 2, s. 322—343. — Nr 5. Mauritz Bäärnhielm, Delaktighet i allmänning efter avstyckning, s. 401—407. — Folke Berlin, Obligatoriska rättigheters ställning vid expropriation, s. 408—417.— Nr 6. Erik Sivard, Fastigheter och fiskerätt, s. 436—450.
    Svensk Skattetidning. Nr 1. Lars Fogelklou, Två avgöranden av Högsta Domstolen i arvsskattemål av frågan om äganderättens övergång vid fastighetsköp, s. 1—12.
    Tidsskrift for Rettsvitenskap. Nr 1. Erling Selvig, Fra kjøpsrettens og transportrettens grenseland. Om transportdokumentenes kjøpsrettslige funksjoner, s. 9—93. — Asbjørn Eide, Menneskerettighetene i teori og praksis, s. 94—121. — Nr 2—3. Föredrag och andra inlägg vid den 16:e nordiska studentjuriststämman 1968. — Nr 4—5. Alf Ross, "Straffens formål", s. 391—430. — Folke Schmidt, Äktenskapsrätten inför framtiden, s. 431—455.Sigurdur Lindal, Opprinnelsen til de første islandske lover, s. 467—489.Tore Sandvik, Mellommannsoppdrag og oppdragsfullmakt, s. 511—522.Jørgen Dalberg-Larsen, Er der grundlag for en juridisk metodelære? s. 568—603. — Mats Furberg, Vardagens handlingsbegrepp och juridikens, s. 604—612. — Tryggve Krogdahl, EEC-organenes kompetanse — særlig til å treffe beslutninger i forordningsform, s. 616—631.
    Tidskrift för kriminalvård. Nr 1. Bo Larmark, Narkomanvård i USA, s.1—4.
    Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. Nr 1. Wilh. Penser, Några reflektioner rörande rättegångskostnad enligt RB 18:4 och 15, s. 3—10. — Gunne Birke, Några spörsmål i fråga om jäv för aktieägare eller ombud för aktieägare på bolagsstämma, s. 11—14. — E. Thomasson, Något om sakkunnigbevisning och kostnader i expropriationsmål, s. 15—18. — Nr 2. Mauritz Bäärnhielm, Svarandens rätt till skiljedom, s. 119—125. — Torild Backe, Några ord ur den danska juristterminologien, s. 139—145. — Nr 5. Wilh. Penser, Några reflektioner om uttagande av arvsskatt vid nyttjanderättsförvärv, s. 425—428. — Torild Backe, Norsk juristterminologi och nordiskt samarbete, s. 429—438.
    Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. Nr 1—2. Gunnar Nybergh, Om rättens tillstånd till föryttring av omyndigs fastighet, s. 10—28. — Ragnar Hemmer, Yngre straff- och processrättsliga stadganden i Dalalagen, s. 29—60. — Nr 3. Olof Riska, Redarens rättsliga ställning vid konflikter mellan sjörättsliga och vattenrättsliga ansvarsbestämmelser, s. 180—194. — Nr 5. Lars D. Eriksson, Värderingar, fakta och juridik, s. 414—430.— Nr 6. Leif Sevón, Om betalningstidpunkten vid betalning i penninginrättning, s. 506—533. — Bo Göran Eriksson, Den enskildes ställning i EEC:s rättssystem, s. 534—550. — Aulis Aarnio, Om rättsvetenskapens satser, s. 554—572.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 2. P. Spleth, Forhandlingsprincip og domsskrivning, s. 1—6. — Nr 6. Vagn Carstensen, Ejendomsoverdragelse i Sverige og Danmark (anm. av Lennart Vahlén: Fastighetsköp), s. 37—43. — Nr 15. Theodor Petersen, Hvad er et menneske værd i penge? s. 89—100. — Nr 21. Jørgen Verner, Om bevisbedømmelse i faderskabssager, s. 144—160. — Nr 35. Kjeld Fussing, Om gamle og nye eksstinktionsregler, s. 193—210.
A. K.