Nyt fra retslivet i Danmark. Ligesom i Sverige har der også i Danmark i de senere år været en levende debat om kvindens stilling i samfundet og om konsrolleproblematikken. Som led heri genoptog man tidligere tiders diskussion om erstatning for tab af forsørger i den situation, hvor afdøde var en gift kvinde. Udearbejdende indtægtstjenende hustruer var allerede ved to højesteretsdomme fra 1953 og 1958 anerkendt som forsørgere, også af deres mænd. Når en hjemmearbejdende husmoder afgik ved døden, har domstolene hidtil kun tillagt manden en godtgørelse for forstyrrelse og ødelæggelse afstilling og forhold. Det har som regel drejet sig om beløb på 2—3 000 kr. Højesterets dom af 16 oktober 1969 (UfR 1969 s. 859) har for første gang tillagt enkemanden efter en hjemmearbejdende hustru en egentlig forsørgertabserstatning. Afdøde var 42 år, og manden var lavtlønnet arbejdsmand. Der var 8 børn i alderen 6—18 år. Af hensyn til pasningen af disse og hjemmet, opgav faderen erhvervsarbejde og levde af sociale ydelser m. v. Såvel underretten som landsretten ville ikke tillægge manden nogen egentlig erstatning for tab af forsørger, men tillagde ham en godtgørelse for forstyrrelse og ødelæggelse af stilling og forhold. Landsretten fastsatte beløbet så højt som til 18 000 kr, altså væsentligt over, hvad der normalt er blevet givet. I Højesteret udtalte alle 7 voterende enstemmigt, at afdøde ved sit arbejde i hjemmet havde bidraget ikke blot til børnenes, men også til mandens forsørgelse på en sådan måde, at han måtte have krav på erstatning for tab af forsørger i anledning af hendes død. Beløbet fastsattes til 30 000 kr. Et andet udslag af den livlige diskussion om kvindens stilling i samfundet er nedsættelsen af et nyt

244 Nordiskt och internationelltægteskabsudvalg. Allerede i forbindelse med Folketingets behandling af lov nr. 256 af 4. juni 1969 om ægteskabs indgåelse og opløsning, gav justitsministeren tilsagn om at nedsætte et sådant udvalg, som skulle samarbejde med det nye svenske ægteskabsudvalg. Udvalget er nu nedsat ved skrivelse af 19 december 1969. Formand er afdelingschef i justitsministeriet N. C. Bitsch. Medlemmer er kontorchef i Justitsministeriet Mogens Hornslet, overpræsident C. greve Moltke, højesteretssagfører Oluf Lind, amtskontorchef Th. Opstrup og byretsdommer Inger Margrete Pedersen. Endvidere er de politiske partierrepræsenteret med fem medlemmer. Efter kommissoriet er det udvalgets opgave at overveje i hvilket omfang der på baggrund af de ændrede samfundsforhold, ændringen af kvindens stilling i samfundet og de heraf følgende ændringer af opfattelsen af ægteskabsinstitutionen er behov for en revision af reglerne om ægteskabs indgåelse og opløsning, herunder reglerne om fremgangsmåden ved separation og skilsmisse, samt reglerne om ægteskabets retsvirkninger og om børnenes retsstilling under ægteskabet og efter separationog skilsmisse. Udvalget skal samtidig overveje, om der i tilknytning hertil er behov for ændring af regler i den øvrige lovgivning, der har forbindelse med ægteskabslovgivningen, og om nogle af de bestemmelser i lovgivningen, der knytter retsvirkninger til ægteskabet, bør kunne anvendes på visse ægteskabslignende forhold. I. M. P.