254 NotiserJustitieombudsmännens ämbetsberättelse för år 1969 utvisar att antalet nya ärenden hos ombudsmännen under året uppgick till 3 128. Härav föranleddes 2 708 av klagomål eller andra framställningar från enskilda personer. Antalet sådana ärenden har ökat mycket kraftigt och översteg med omkring 25 % föregående års siffra.
    I berättelsens avdelning om domstolarna m. m. återges bl. a. en skrivelse till Kungl. Maj:t i vilken det föreslås att vårdnadshavare, som har inställt sig vid domstol för att höras i mål mot underårig, skall kunna få ersättning för inställelsen enligt samma grunder som gäller för vittnen. Vidare diskuteras förfarandet vid begäran om utlämning till Sverige. RÅ har förklarat sig villig att sörja för den centrala prövningen av sådana frågor såvitt rör åklagarväsendets område. Ett par refererade yttranden gäller frågor om demonstrationsrätt. I yttrandena framhålls bl. a. att polismyndighets tillstånd till allmän sammankomst på område som enligt allmänna ordningsstadgan är allmän plats inte kan ersätta det tillstånd som eventuellt kan behövas från markägarens sida. Berättelsen innehåller vidare en rad påpekanden rörande handläggningen av mål och ärenden vid domstol. Bl. a. behandlas frågor om uppdelning av mål med ett stort antal tilltalade på flera rättegångar, om skyldighet att kommunicera rättegångsbiträdes ersättningsyrkande med vederbörande motpart, om rådrum vid kallelse till kvarstadsförhandling samt om omfattningen av den prövning som skall ske vid granskning av ansökan om betalningsföreläggande och vid inregistrering av bouppteckning som inte kan antas föranleda uttagande av arvsskatt.
    I avdelningen om försvaret m. m. märks bl. a. en skrivelse till Kungl. Maj:t, där det föreslås dels att försvarets haverikommissions utredningar skall ske under medverkan av polisiär expertis och, åtminstone då någon har omkommit, rättsläkare, dels att det skall införas skärpta bestämmelser rörande alkoholförtäring i samband med flygning.
    Avdelningen om vårdområdet innehåller bl. a. en skrivelse till Kungl. Maj:t där JO återigen påtalar de långa väntetiderna inom det rättspsykiatriska undersökningsväsendet. Bland ärenden från kriminalvårdsområdet kan nämnas dels vissa uttalanden med anledning av klagomål mot kriminalvårdsstyrelsen för motarbetande av KRUM, dels synpunkter på frågor om placering i skyddscell, om användande av fängsel och om brevgranskning m. m. Ett par redovisade ärenden rör övervakningsnämndernas verksamhet. I ett fall kritiseras en nämnd för att den förklarat villkorligt medgiven frihet förverkad utan att ha berett den dömde tillfälle att yttra sig, i ett annat klandras en nämnd för underlåtenhet att vidta åtgärder beträffande en person som dömts till skyddstillsyn.
    Rörande det i berättelsen redovisade materialet i övrigt kan nämnas att JO:s tillsyn har ansetts omfatta styrelsen för advokatsamfundet vid handläggning av disciplinärende men däremot inte riksbanksfullmäktige och riksbankschefen. Ledamöterna av allmänna reklamationsnämnden och av statens betongkommitté har inte ansetts ha ämbetsansvar. I ett par tjänstemannarättsliga ärenden diskuteras frågor om tjänstemäns lojalitetsplikt mot det egna verket och eventuellt därav följande inskränkningar i deras yttrandefrihet samt om innehållet i tjänstgöringsbetyg. Avdelningen om exekution innehåller ett utförligt yttrande angående möjligheterna att undanröja exekutiv auktion på lös egendom och vilka rättsverkningar ett sådant undanröjande får. A. K.