Notiser 255Nordisk handelsrättslärarkonferens. Handelshögskolan i Göteborg, företrädd av prof. Kurt Grönfors, var i oktober 1969 värd för den andra nordiska handelsrättslärarkonferensen. Deltagare var ett 35-tal fast anställda lärare i handelsrätt vid de nordiska handelshögskolorna eller motsvarande lärosäten.
    På konferensen behandlades bl. a. handelsrättens ställning i de nordiska ländernas ekonomutbildning. Från svensk sida redogjordes för det nya utbildningssystemet vid universiteten. Detta kommer att för handelsrättens del innebära att studenterna vid utbildningslinje 6 (ekonomlinjen) kommer att genomgå en obligatorisk ekonomisk och juridisk översiktskurs omfattande 10 poäng (veckor). Avsikten med kursen är att ge studenterna en bild av juridiken som normbildare och restriktion i det ekonomiska livet. Studenterna har möjligheter att frivilligt bygga på sina kunskaper i juridik under slutet av studierna. Handelshögskolan i Stockholm berörs inte av det nya utbildningssystemet. En ny studieordning för undervisningen i handelsrätt har dock utarbetats även där. Vidare diskuterades vissa frågor med avseende på läroboksmaterial och tentamensmetoder. Från svensk sida framhölls att de nya utbildningslinjerna kräver ny litteratur. De flesta läroböcker är domarinriktade, men man har på handelsrättens område kravet att presentera juridiken sedd ur ekonomens särskilda perspektiv.
    Tentamensmetoderna är av stor vikt vid undervisningen eftersom man genom dessa styr studentens läsning. Handelshögskolan i Göteborg presenterade de försök man gjort med multiple-choice-frågor konstruerade för automatisk rättning av dator. Försöken har gjorts för att man skall kunna möta den stora tillströmning av studenter det nya utbildningssystemet medför. Trots att skrivningskonstruktionen tar lång tid i anspråk, tror man att detta tentamenssystem är det enda realistiska vid mycket stora skrivlag. Tentamensresultatet tillsammans med en mängd statistiska uppgifter erhålles redan inom ett par dagar efter given tentamen. Skrivningstypen lämpar sig bäst på en kurs av grundläggande art.
    Den tredje nordiska handelsrättslärarkonferensen kommer att äga rum i Helsingfors vid en tidpunkt som senare fastställes. Peter Dymling

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    3 okt. 1969 förordnat dep.rådet Harriet Stangenberg att som sakk. utreda frågan om reg.rättens kansliorganisation m. m.,
    30 dec. 1969 tillkallat f. d. justitierådet Gösta Lind att som sakk. utreda frågan om ers. med anl. av oriktiga frihetsberövanden m. m. samt 21 jan. 1970 förordnat ass. i Svea hovr. Georg Sterzel att fr. o. m. 1 febr. 1970 vara sekr. åt den sakk.,
    30 dec. 1969 förordnat ass. i Svea hovr. Staffan Vängby att biträda i dep:t fr. o. m. 1 jan. 1970, samt
    20 jan. 1970 förordnat verkst. dir. i Sveriges Trafikskolors Riksförbund Rune Andréasson att som expert biträda kommittén för lagstiftningen om trafiknykterhetsbrott.

 

Kommunikationsdepartementet. Dep.chefen har 10 dec. 1969 förordnat ass. i Svea hovr. Ingvar Gunnarson att biträda i dep:t fr. o. m. 15 jan. 1970.

 

Finansdepartementet. Dep.chefen har 5 dec. 1969 förordnat ass. i Göta hovr. Anders Nordenadler att biträda med vissa arbetsuppgifter i dep:t fr. o. m. 1 jan. t. v., dock längst t. o. m. 30 juni 1970.