320 LitteraturnotiserAXEL H. PEDERSEN. Det Danske Advokatsamfund 1919—1969. Kbhvn 1969. Utg. av Advokatrådet. Juristforbundets forlag. 286 s. Inb. Dkr. 40,00.

 

Den 1 oktober 1969 hade 50 år förflutit sedan den danska retsplejeloven trädde i kraft. Därmed kunde också Det Danske Advokatsamfund, som — till en början under namnet Det Danske Sagførersamfund — tillskapats genom bestämmelser i retsplejeloven, fira sitt halvsekeljubileum. Med anledning därav har Advokatrådet — Det Danske Advokatsamfunds styrelse — utgivit en jubileumsskrift med titeln Det Danske Advokatsamfund 1919—1969.
    Författare till boken är den även i Sverige väl kände och för sitt värdefulla juridiska författarskap högt skattade advokaten Axel H. Pedersen, sedan 1953 juris hedersdoktor vid Århus universitet.
    De förhoppningar man alltid hyser, när man öppnar en nyutkommen bok av "Axel H." (såsom förf. själv helst vill kallas), infrias även denna gång tillfullo. Förf:s beläsenhet och sakkunskap har, i förening med hans förmåga att uttrycka sig klart och i en lättflytande stil, satt honom i stånd att framlägga en jubileumsskrift, som förtjänar att betecknas som mönstergill. Boken innehåller mängder av fakta, systematiserade och ordnade på ett föredömligt sätt,men ger samtidigt en livfull och medryckande skildring av det danska advokatväsendets historiska utveckling och det nuvarande advokatsamfundets och dess olika organs verksamhet i skilda hänseenden. Inte minst intressant är ett kapitel på tio sidor om "Regler for god advokatskik", bl. a. innehållande ett år 1918 av højesteretssagfører N. H. Bache och overretssagfører J. B. Jørgensen utarbetat utkast till "Disciplinær-vedtægt" för det danska advokatsamfundet. De tankegångar på vilka detta utkast vilar är väl värda att begrundas av dem som har att ta ställning till spörsmål om god advokatsed.
    Förf:s framställning präglas av hans grundsyn på advokatens uppgift, en grundsyn som bl. a. kommer till uttryck i följande uttalande: "Og i et større— et dødsensalvorligt — perspektiv må det fremhæves, at domstolenes og advokaternes fuldstændige uafhængighed af statsmagten og offentlige myndigheder er den dybeste kløft, som skiller de demokratiske stater fra alle former af totalitært styre. Det er afgørende for borgernes personlige frihedsrettigheder, at der findes en fri og uafhængig, hojt uddannet advokatstand, som frit kan tale hver mands sag for retten, også imod statsmagten og de offentlige myndigheder, også når den lille mand kommer i klemme i maskinen."
    Arbetet, vars värde förhöjs av ett stort antal illustrationer, utgör en utomordentlig upplysningskälla för den som vill studera de problem som är förknippade med advokatväsendet och de problemlösningar till vilka man kommit fram i ett fritt, demokratiskt kultursamhälle.
Holger Wiklund