ELISABETH NOELLE-NEUMANN och CARL  SCHRAMM. Umfrageforschung in derRechtspraxis. Weinheim/Bergstrasse 1961. Verlag Chemie. 98 s.

 

Inom konkurrens- och immaterialrätten ställas domaren och advokaten ofta

Litteraturnotiser 395inför frågor, vilkas besvarande skulle kräva exakt kunskap om allmänhetens reaktioner i olika hänseenden. Framför allt gäller det spörsmål om märkeslikhet, förväxlingsfara men också frågor om visst förfarandes tillbörlighet eller otillbörlighet enligt allmän uppfattning samt om sedvänjor och bruk. Förf. till den föreliggande lilla volymen redogöra systematiskt och lättfattligt, med rikligt illustrationsmaterial ur tysk praxis, för de undersökningar, regelmässigt med hjälp av intervjuer bland stickprov eller kvoter ur en given befolkning, som kunna förekomma eller förekommit i sådana fall. Efter en inledning ombehovet av dylika intervjuundersökningar och en översikt över dessas teoretiska grunder och praktiska genomförande diskuteras avslutningsvis fråganom intervjumaterialets användning som bevismaterial i domstolarna enligt gällande tyska regler. I sin anspråkslöshet och med sin begränsning till ett visst ämnesområde och tyska förhållanden innehåller boken åtskilliga synpunkter av mer allmänt intresse för frågan om nyttjande av material som erhållits genomsociologiska undersökningar i rättstillämpningen. S. S.