N o r s t e d t s  j u r i d i s k a  h a n d b o k. Nionde omarb. uppl., ombesörjd av Bengt Lambe. Sthm 1969. Norstedts. 1123 s. Kr. 160,00.

 

Den senaste upplagan av den välkända handboken innehåller två nya kapitel, ett om transporträtt av jur. kand. Lars Gorton samt ett om tryckfrihet och radiorätt av hovrättsrådet Erik Holmberg. På grund av nytillkommen lagstiftning har betydande ändringar gjorts i flera kapitel, särskilt dem som behandlar fast egendom, utsökning och beskattningsrätt. Helt aktuellt kan ett arbete av detta slag givetvis aldrig bli. Här har t. ex. inte den nya miljöskyddslagstiftningen kommit med trots att den genomfördes under våren 1969. Vid handbokens redigering har det varit en strävan att dela upp framställningen i mindre avsnitt med särskilda rubriker. Boken har härigenom vunnit i överskådlighet. A. K.

 

MAURITZ  BÄÄRNHIELM. Bostads- och anläggningsarrende. Sthm 1969. Norstedts. 113 s. Inb. kr. 23,50.

 

Den 1 juli 1968 trädde vissa ändringar i nyttjanderättslagen i kraft. Ändringarna innebar att det infördes regler om två särskilda former av arrende, bostadsarrende och anläggningsarrende. De nya lagbestämmelserna är ganska svåröverskådliga eftersom de innehåller en mängd hänvisningar till andra paragrafer i lagen. En översikt över vilka rättsregler som gäller för de nya instituten är därför av stort praktiskt värde. En sådan översikt ges i denna bok. De nu gällande lagreglerna om bostads- och anläggningsarrende kommer visserligen inte att bli långlivade, eftersom det är meningen att de den 1 januari 1972 skall ersättas av bestämmelser i den nya jordabalken. I sak innebär jordabalksförslaget emellertid inte några nämnvärda förändringar. Boken torde därför kunna användas även i fortsättningen. A. K.

 

OLOF BECK-FRIIS, SVEN WIESELGREN, ARNE WILHELMSSON. Införsel. Utmätning i lön. Sthm 1969. Norstedts. 99 s. Kr. 15,00.

 

Denna bok innehåller en kortfattad översikt av de nya regler om exekution i lön som trädde i kraft den 1 juli 1969. Redogörelsen är i första hand avsedd för inte rättsbildad personal hos kronofogdemyndigheter och barnavårdsnämnder samt för arbetsgivare och andra som berörs av bestämmelserna. Även jurister bör kunna ha åtskillig praktisk nytta av den. A. K.