Översyn av lagen om enskilda vägar. Chefen för kommunikationsdepartementet har tillkallat sakkunniga för att göra en översyn av lagstiftningen om enskilda vägar (ordf. regeringsrådet V. Körlof). I direktiven till de sakkunniga påpekar departementschefen att utvecklingen har gått mot ökande externtrafik på vissa enskilda vägar och allt större ekonomiskt stöd från staten och kommunerna. Mot bakgrund härav bör övervägas om inte avsevärt större krav på planmässighet och skyldighet att beakta allmänintresset bör införas i lagen om enskilda vägar. Härvid bör särskilt beaktas kommunernas intresse av att det enskilda vägväsendet anpassas till den kommunala planeringen.Vidare måste trafiksäkerhetssynpunkterna kunna beaktas i högre grad än f. n. Hänsyn bör också kunna tas till naturvårds- och miljöskyddssynpunkter. Bland andra frågor som de sakkunniga skall överväga kan nämnas förhållandet mellan 2 och 3 kap. i lagen. De bör undersöka om instituten vägsamfällighet och vägförening kan sammanföras eller närmas till varandra. A. K.

 

Utredning om ökad anställningstrygghet m. m. Chefen för inrikesdepartementet har tillkallat särskilda sakkunniga för att utreda frågor om ökad anställningstrygghet och om vidgad behörighet för arbetsdomstolen (ordf. landshövdingen V. Åman). I direktiven till utredningen framhåller departementschefen att svensk rätt inte innehåller några generella lagbestämmelser om anställningstidens längd eller om förbud mot obefogade uppsägningar. För större delen av arbetsmarknaden har emellertid den fria uppsägningsrätten inskränkts genom avtal. De sakkunniga skall bedöma i vilken mån anställningstryggheten behöver ökas genom lagstiftning och hur en sådan lagstiftning lämpligen bör utformas. De bör ägna särskild uppmärksamhet åt den äldre arbetskraftens problem. De reformfrågor som behandlas i direktiven rör dels uppsägningstidernas längd dels skyddet mot obefogade uppsägningar. Enligt departementschefen bör utgångspunkt för övervägandena i den senare frågan vara att principen om arbetsgivares rätt att utan skäl avskeda arbetstagare skall ersättas av en huvudregel om skydd mot sakligt ogrundade uppsägningar. Införs lagbestämmelser om uppsägning aktualiseras frågan om den lämpliga ordningen för handläggning av tvister i sådana frågor. De sakkunniga bör pröva lämpligheten av att göra arbetsdomstolen till sista instans eller enda instans i alla mål om anställningsförhållanden. Vad gäller tvister i uppsägningsfrågor påpekas emellertid att det kan vara lämpligt att ersätta domstolsprövning med skiljeförfarande. A. K.

 

Översyn av reglerna om ersättning vid oriktiga frihetsberövanden. Chefen för justitiedepartementet har tillkallat en sakkunnig (f. d. justitierådet G. Lind) med uppgift att se över lagstiftningen om ersättning med anledning av oriktiga frihetsberövanden. Enligt direktiven till den sakkunnige bör 1945 års lag om

414 Notiserersättning åt oskyldigt häktade och dömda upphävas och ersättas av en ny lag som reglerar frågor om ersättning vid alla former av oriktiga frihetsberövanden eller andra frihetsinskränkande åtgärder, alltså även exempelvis sociala skyddsåtgärder. Huvudregeln i den nya lagen bör vara att den som oförskyllt har blivit berövad eller lidit inskränkning i sin personliga frihet genom ett samhällsingripande som senare visar sig ha varit ogrundat skall ha rätt till ersättning av det allmänna. A. K.