Finlands högsta förvaltningsdomstol. Under hösten 1969 avgick tre av ledamöterna vid Högsta förvaltningsdomstolen, nämligen Niilo Silenti (se om honom SvJT 1956 s. 371), Eino Wihervaara (se om honom SvJT 1961 s. 71och Kurt Riskala. De efterträddees av överdirektören vid omsättningsskattekontoret Kalle Olavi Pesonen, lagstiftningsrådet Kunto Pietari (Pekka) Kurvinen och juris doktorn Raimo Oskari Pekkanen.
    Förvaltningsrådet Pesonen är född 1914, avlade högre rättsex. 1937 och blev v.häradsh. 1941. Efter att ha tjänstgjort i olika befattningar vid skatteverket i Helsingfors 1937—41 flyttade han över till omsättningsskattekontoret, där han verkade som sekreterare 1941—46, som förste biträdande direktör 1946—49 och från sistnämnda år som direktör, vilken befattning sedermera ombildades till överdirektörsbefattning. Redan år 1967 kallades han till e. o. förvaltningsråd vid Högsta förvaltningsdomstolen. Förvaltningsrådet Pesonen har varit aktivt verksam inom tjänstemannaorganisationerna i Finland och var under några år bl. a. ordförande i styrelsen för Finlands juristförbund.
    Förvaltningsrådet Kurvinen är född 1921, avlade högre rättsex. 1949 och blev v.häradsh. 1952. Efter att ha verkat vid en advokatbyrå i Lahtis 1950—52 tjänstgjorde han i ett par års tid som biträdande tullförvaltare i Torneå och därefter från 1954 till 1957 som inspektör vid finansministeriets indrivningsavdelning. Åren 1957—62 var han sekreterare hos JO och förordnades därefter till ledamot av lagberedningen och lagstiftningsråd. Vid lagberedningen verkade han som yngre ledamot på straffrättsavdelningen från 1962 till utgången av år 1964 och därefter som äldre ledamot på processrättsavdelningen. År 1968 kallades han till e. o. förvaltningsråd. Förvaltningsrådet Kurvinen har även verkat som sekreterare i riksdagens lagutskott.
    Förvaltningsrådet Pekkanen är född 1927, avlade högre rättsex. 1950, blev v.häradsh. 1954, jur. lic. 1955 och jur. doktor 1966 på en avhandling om vissa typer av arbetsavtal. Under början av 1950-talet innehade han olika befattningar vid studentkåren vid Helsingfors universitet och var därefter överinspektör för licensärenden 1955—58 samt sekreterare vid geologiska forskningsanstalten 1959—62. Sedan början av 1960-talet har han huvudsakligen ägnat sig åt forskning och undervisning vid olika universitet och högskolor. Sålunda har han bl. a. varit assistent i handelsrätt vid Finska handelshögskolan 1961—65, överlärare i privaträtt vid Tammerfors universitet 1965—67 och handhaft biträdande professuren i privaträtt vid samma universitet 1967—68. Under de två sistnämnda åren skötte han samtidigt professuren i arbetsrätt vid Helsingfors universitet, där han blev docent i arbetsrätt 1968. Till e. o. förvaltningsråd kallades han från början av år 1969. H. G.

 

Århus Universitet. Den 31 december 1969 fratrådte professor dr. jur. Torben Lund sin stilling ved Århus universtet, og den 25 januar 1970 afgik han ved døden. Professor Lund arbejdede i mange år som embedsmand i Undervisningsministeriet. Efter at han i 1944 havde erhvervet doktorgraden med disputatsen "Billedkunsten i retlig betydning" blev han knyttet til Københavns universitet. I 1947 blev han udnævnt til professor ved Århus universitet samt til forstander for dets institut for eneretsforskning. Hans store erfaring

Nordiskt och internationellt 499og viden på ophavsrettens område bevirkede, at han foruden universitetsundervisningen måtte påtage sig mange opgaver med lovgivningsarbejde m.v.
    I. M. P.