Det 26:e nordiska juristmötet äger rum i Helsingfors 1972. Den svenska lokalstyrelsen tar tacksamt emot förslag till överläggningsämnen. Förslagen bör ge sin före den 15 oktober 1970. Lokalstyrelsen är också tacksam för allmänna synpunkter på mötenas uppläggning och förslag till reformer. Lokalstyrelsens adress är Justitiedepartementet, Fack, 103 10 Sthlm 2. Sekreterare är kanslirådet Anders Knutsson, tel. 08-22 45 00. A. K.

 

Den norske Dommerforening holdt årsmøte i Oslo Militære Samfunds lokaler i Oslo 1.9.1969. Av Årsberetningen fremgikk det at styret bl. a. har arbeidet med lønns-, persons- og rekruteringsspørsmål, avgitt diverse uttalelser om lovspørsmål, behandlet en henvendelse om utarbeidelse av utdrag i rettssaker og uttalt seg om opptagelse av rettsforhandlinger, stenografisk eller ved lydbånd. Foreningens formann er lagmann Jens Fagereng. P. L.

 

Norges Juristforbund hadde årsmøte den 13. juni 1969 i Oslo. Av styrets beretning gikk det frem at foreningen har arbeidet med lønnsspørsmål, gruppelivsforsikring, møtevirksomhet m. m. Dessuten har foreningen arrangert 2 dagers kurs over følgende emner: Byggekontrakter og entrepriserett, forvaltningsrett, belåning av fast eiendom, garantier og kredittforsikringer, straffeprosess og strafferett og dessuten et kurs i selskapsrett. Foreningen utgir medlemsbladet Jurist-kontakt. Pr. 1.5.1969 hadde foreningen 1 588 medlemmer, hvorav ca. 750 studenter. Foreningens formann er departementsråd Sigurd Lorenzen. Generalsekretær er Knut Farner. P. L.

 

Den Norske Advokatforening holdt sitt 30. ordinære representantskapsmøte i Oslo den 14—15 juni 1969. Foreningen hadde pr. 31.3.1969 i alt 1 382 aktive medlemmer. Formann er h.r.advokat H. E. Helliasen, Oslo. Generalsekretær og sekretær er h.r.advokat Rolf Christophersen og h.r.advokat Harald Halvorsen. P. L.

 

Norsk forening for internasjonal rett (Norsk avdeling av International Law Association). Det har vært holdt 1 styremøte og 3 foreningsmøter. På møtet 19. mai 1969 holdt universitetslektor Asbjørn Eide foredrag om: «Suverenitet og humanitær intervensjon i dagens folkerett med utgangspunkt i Nigeria—Biafra konflikten.» 28. oktober 1969 holdt professor dr. jur. Peter Lødrup foredrag om: «Fortolkning av norsk lovgivning som bygger på internasjonale konvensjoner.» 25. februar 1970 holdt professor dr. jur. Eberhard Menzel foredrag om: «Die Anerkennung der DDR als deutsches und Europäisches Problem.»
    Foreningen har 81 personlige medlemmer, 10 studentmedlemmer og 15 selskaper og organisasjoner. Formann er h.r.advokat Ole Torleif Røed.
P. L.

 

Den norske sjøretts-forening. Det har i løpet av året 1969 vært avholdt fire medlemsmøter. På møtet 26. februar holdt høyesterettsadvokat Sigurd Wælgaard foredrag om «De nye regler om sjøforklaring». Den 22. april holdt advokat Ole Lund jr. foredrag «Om ansvar for konstruksjonsfeil ved skip». Den 23. september holdt dispasjør Leif Strøm-Olsen foredrag om «Sjøforsikringsplanen av 1964 i praksis». På generalforsamlingen 2. desember redegjorde dispasjør Kaj Pineus for CMIs utkast til konvensjon om kombinerte transporter, og høyesterettsadvokat Alex Rein redegjorde for foreliggende konvensjonsutkast vedrørende ansvar for oljesøl.
    Pr. 31.12 1968 var det 366 personlige medlemmer og 98 selskapsmedlemmer. Foreningens formann er h.r.advokat Alex Rein. P. L.