Tore Alméns minnesfond. Stiftelsens styrelse höll sitt ordinarie årssammanträde d. 16 mars 1970. Fondens nettoavkastning utgjorde år 1969 17 122: 93. Tillgångarna uppgick vid årets slut till 231 957: 25. Av detta belopp redovisades 143 207: 25 på aktiers konto, 60 000: — på utlämnade låns konto (inteckningslån), 27 927: 45 på kapitalräknings konto och 822: 55 på checkräknings konto. Tillgångarna fördelar sig med 168 380: 80 på grundfonden och 63 576:45 på dispositionsfonden.
    Under år 1969 fattades beslut om utdelning från fonden av 5 100: — Av detta belopp tillföll 800:— Nordiska studentjuristrådet, 4 000: — Juridiska föreningen i Uppsala och 300: — Juridiska föreningen i Lund.
    Revisionen av 1969 års räkenskaper har inte givit anledning till anmärkning.
    Ansökan om bidrag från fonden ställs till fondens styrelse, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIV, 111 27 Stockholm. Angående fondens ändamål se SvJT 1920 s. 117. H.D-s

 

Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning. Fondens tillgångar uppgick vid slutet av år 1969 till 100 815: 64. Därav var 7 500: —placerade i statsobligationer, 85 065: — i aktier och 8 250: 64 i bank. Nettoavkastningen under år 1969 uppgick till 4 158: 94. Från fonden utdelades under året 3 900: —. — Ansökan om bidrag från fonden skall ställas till fondens direktion, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIV, 111 27 Stockholm. — Ang. fondens ändamål se SvJT 1919 s. 401. H. D-s

 

Birger Ekebergs fond. Fonden, som under år 1969 tillfördes 10 050 kr. som minnesgåvor med anledning av Birger Ekebergs bortgång, hade vid utgången av året tillgångar till ett värde av 59 212: 53 kr. Avkastningen under året uppgick till 3 212:07 kr. Från fonden utdelades 4 000 kr. till Sigurður Hafstein från Island för juridiska studier i Sverige. Betr. Birger Ekebergs fonds ändamål se SvJT 1952 s. 494. H. D-s

 

Svensk avdelning av International Law Association höll sitt ordinarie årsmöte i Stockholm d. 17 juni 1969. Efter genomgång av stadgeenliga ärenden följde en orientering av utrikesrådet Hans Blix angående bakgrunden i FN till Rhodesia-resolutionerna, varefter departementsrådet Olof Börjeson höll ett anförande angående svenska lagstiftningsåtgärder med anledning av FN:s Rhodesia-resolutioner.
    Samtliga styrelseledamöter omvaldes, varför styrelsens sammansättning blev följande: adv. Bertil Ahrnborg, adv. Nils Berglund, utrikesrådet Hans Blix, prof. Hilding Eek, prof. Jan Hellner, prof. Lars Hjerner, skeppsredaren Emanuel Högberg, utrikesrådet Love Kellberg, presidenten Gunnar Lagergren, direktören Alvar Lindencrona, prof. Håkan Nial, adv. Claës Palme, presidenten Sture Petrén, presidenten Sten Rudholm och landshövdingen Gunnar von Sydow.

Notiser 503    Ordf. är presidenten Petrén och v. ordf. är adv. Palme. Föreningens sekr. och kassaförv. är adv. Klas G. Kleberg.
    Föreningen hade vid årsskiftet 142 medlemmar.