Svensk Förening för Internationell Sjörätt höll sitt ordinarie årsmöte i Hälsingborg d. 9 maj 1969. Dispachören Kaj Pineus lämnade härvid en redogörelse för Comité Maritime Internationals konferens i Tokyo, som avhållits d. 30 mars—4 april 1969. Redogörelsen avsåg i första hand det i Tokyo antagna passagerarkonventionsförslaget. Vidare behandlade dispachör Pineus den i Tokyo omdiskuterade "Torrey Canyon"-problematiken och det där så småningom tillkomna konventionsförslaget. Slutligen redogjorde han dels för det förberedande arbete som under hans ordförandeskap ägt rum inom den av Comité Maritime International tillsatta kommittén rörande "Combined Transports" och dels för behandlingen i Tokyo av frågan härom, vilken lett fram till att ett konventionsförslag om "Combined Transports" antagits.
    Sedan dispachör Pineus vid årsmötet undanbett sig återval som föreningens ordförande, valdes till ledamot av styrelsen och ordförande i föreningen presidenten Sture Petrén. Dispachör Pineus utsågs till föreningens hedersordförande. Styrelsen utgörs nu av presidenten Sture Petrén, ordf., justitierådet Erik Hagbergh, v. ordf., assuransdirektören Niklas Kihlbom, dispachören Kaj Pineus, direktören Torsten Andersson, direktören jur. dr Nils Grenander, hovrättsrådet Allan Björklund, adv. Claes Palme, presidenten Sten Rudholm, prof. Kurt Grönfors, direktören Per Erik Hedborg, direktören Rainer Hornborg, direktören Lorenz Zetterman, adv. Lennart Hagberg, rådmannen Mats Hilding och rättschefen Ulf Nordenson. Sekr. och kassaförv. är adv. Palme.
    Föreningen hade vid årsskiftet 133 medlemmar.

 

Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen. Styrelsen har under verksamhetsåret 1969—70 bestått av hovrättsrådet Gustaf Petrén, ordf., lagmannen Per-Erik Fürst, v. ordf., förbundsdirektören Jan-Henrik Björck, sekr., adv. Bertil Ahrnborg, direktören Gunnar Lundberg, bankjuristen Jon Lindgren och sekreteraren Uncas Serner. Styrelsesuppl. har varit hovrättsassessorerna Bertil Voss och Ann-Maria Eek samt förbundsjuristen Stig Gustafsson.
    I samband med årsmötet under våren 1970 anordnades en debatt om domartillsättning med inledning av assessorn Brita Sundberg-Weitman och bl. a. statssekreteraren Ove Rainer som deltagare.
    Föreningens medlemsantal utgör drygt 200.

 

Nordisk Förening för Rättssociologi anordnade 28—30 nov. 1969 i Lysebu utanför Oslo den tredje nordiska forskarkonferensen i rättssociologi. Plenarföredrag hölls första dagen av prof. Vilhelm Aubert, Oslo, om "Utvecklingslinjer i rättssociologin" och av prof. Sheldon L. Messinger, Berkeley University, om "Significant trends in recent research on law and society in the USA". I övrigt dominerades konferensen av grupparbete. Inte mindre än nio olika grupper arbetade med olika ämnen. Bland dessa kan nämnas "Forskning om allmänprevention", "Förhållandet mellan rättssystemet och avvikandegrupper", "Kommunikationsproblem mellan lagstiftare och medborgare" samt"Lagstiftningen som instrument för ändringar i samfundsstrukturen". Sistadagen hölls plenarföredrag av prof. Philippe Nonet, Berkeley University, om"Law and politics".
    Föreningen håller ordinarie föreningsmöte endast vartannat år, varför ingen ändring av styrelsen skedde 1969 (se SvJT 1969 s. 736). Dock har befattningen som kassör överflyttats till den danske styrelsesuppleanten och tillsekr. har utsetts kandidatstipendiat Mogens Moe, Kriminalistiska institutet, Köpenhamn.

 

Svenska Föreningen för Upphovsrätt sammanträdde under år 1969 tre gånger. D. 14 jan. höll rådmannen Jan Gehlin ett inledningsanförande till diskussion, betitlat "Är 2 kap. upphovsrättslagen i takt med tiden?" Vid årsmöte d. 15 april höll ambassadören Hugo Wistrand föredrag över ämnet "Upphovsrättslig grundsyn och inskränkningar i upphovsrätt. Några rättsjämförande synpunkter

504 Notisermed särskilt beaktande av fransk rätt." D. 11 nov. höll hovrättsassessorn Hans Danelius ett föredrag med titeln "Vad kommer i stället för u-landsprotokollet?", rörande den aktuella utvecklingen på det internationella upphovsrättsområdet.
    Föreningens styrelse utgörs av prof. Seve Ljungman, ordf., justitierådet Torwald Hesser, v. ordf., prof. Svante Bergström, adv. Erik Felländer, rådmannen Jan Gehlin, justitierådet Erik Hedfeldt, f. d. hovrättsrådet Bengt Lassen och jur. dr Gunnar Karnell, sekr. och skattm.
    Föreningen hade vid årsskiftet 102 enskilda och 31 stödjande medlemmar.