Svenska föreningen för industriellt rättsskydd. Föreningens sammanträdesverksamhet omfattar liksom tidigare i första hand diskussioner i aktuella ämnen med inledningsanföranden av inbjudna föredragshållare. Vid sammanträde d. 20 febr. 1969 höll prof. Berndt Godenhielm, Helsingfors, föredrag över ämnet "Patenträttsliga problem rörande mikrobiologiska förfaranden". Föredraget,som följdes av diskussion, har tryckts i NIR Nordiskt Immateriellt Rättsskydd. Vid årsmötet d. 8 maj var överläggningsämnet "Mönsterrättsreformen i nuvarande läge", om vilket rådmannen Eric Essén lämnade en orientering. Denna följdes av livlig diskussion. Vid mötet d. 9 dec. höll justitieombudsmannen Alfred Bexelius ett föredrag över ämnet "Praxis hos Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar". Föredraget rönte stor uppmärksamhet, då Bexelius gav en sammanfattande och analyserande redogörelse för nämndens tidigare icke offentliggjorda praxis. Ett livligt meningsutbyte följde.
    Vid årsmötet omvaldes styrelsen, som utgörs av prof. Seve Ljungman, ordf., direktören Sten Tengelin, v. ordf., byråchefen Frithiof Berglund, skattm., adv. Nils Köhler, direktören Lennart Körner, ingenjören Nils Larfeldt, överingenjören Saul Lewin, överingenjören Frithiof Lindström, direktören Gudmund Silfverstolpe och rådmannen Gunnar Sterner. Sekr. är prof. Ulf Bernitz och klubbmästare ingenjören Staffan Onn. Föreningen har drygt 500 medlemmar.
    Föreningen utger tillsammans med systerföreningarna i Danmark, Finland och Norge och de fyra nordiska föreningarna för upphovsrätt tidskriften NIR. Denna utkom under 1969 med sin 38:e årgång i fyra, cirka hundrasidiga, häften. Redaktionskommitténs ordf. är Ljungman, red. och ansv. utg. Sterner och svensk sekr. Bernitz.
    Genom Svenska gruppen av Internationella föreningen för industriellt rättsskydd medverkar föreningen i Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (AIPPI). Gruppen höll sitt årsmöte d. 6 maj 1969. Styrelsen utgörs av Tengelin, ordf., direktören Nils Bergling, jur. kand. Örjan Grundén, tillika sekr., direktören Lars Holmqvist, Körner och patenträttsrådet Claes Uggla. Gruppen har omkring 150 medlemmar.
    AIPPI har omkring 4 000 medlemmar i huvudsak tillhörande nationella grupper i över 30 länder. AIPPI höll i juni 1969 en veckolång kongress i Venedig med närmare 3 000 deltagare, inkl. damer. Vid kongressen dryftade sett stort antal spörsmål rörande den internationella utvecklingen på det industriella rättsskyddets område. Kongressen antog resolutioner bl. a. om principer för förenhetligande av varumärkeslagstiftningen och skyddet för firma. Vissa betydelsefulla ändringar av AIPPI:s stadgar genomfördes i syfte att göra det möjligt för organisationen att agera snabbare som internationellt språkrör i betydelsefulla frågor.

 

Försäkringsjuridiska Föreningen har under 1969 hållit tre sammanträden. Vid det första sammanträdet, som hölls d. 27 mars, talade ordföranden i Immissionssakkunniga, numera justitierådet Ingemar Ulveson, över ämnet "Skydd mot miljöfarlig verksamhet". D. 27 maj höll direktören Lorenz Zetterman föredrag om "Sveriges anslutning till konventionen om ett internationellt vägfraktavtal". Det tredje sammanträdet ägde rum d. 28 okt., och därvid redogjorde hovrättsassessorn Johan Lind för propositionen med förslag till vidgad arvsrätt för barn utom äktenskap och samtidiga förslag till ändring av 13 kap. 12 § GB och 104 § FAL.
    Föreningens styrelse har under 1969 utgjorts av hovrättsrådet Olof H. Appeltofft, ordf., justitierådet Johan Gyllensvärd, v. ordf., direktören Arne Hall-

Notiser 505ström, sekr., direktören Kjell Gunnarson, prof. Jan Hellner, adv. Valborg Lundgren, rättschefen Ulf Nordenson, direktören Björn Wallerberg, direktören Lorenz Zetterman och direktören Fredrik Åkerman.
    Föreningen hade vid årsskiftet 1969—1970 353 aktiva och 16 passiva medlemmar.