Arbetsrättsliga Föreningen hade sitt ordinarie årsmöte d. 23 okt. 1969. Efter årsmötet höll revisionssekreteraren Jan Ljungar föredrag över ämnet "Ämbetsansvaret" i anslutning till ämbetsansvarskommitténs betänkande SOU 1969: 20. Vid styrelsevalet utsågs till föreningens ordförande Arbetsdomstolens ordförande, justitierådet Bengt Hult och till styrelseledamöter prof. Folke Schmidt, direktörerna Erik Forstadius och Gunnar Lindström, jur. kand. Stig Gustafsson, förbundsjuristerna Ove Kjellgren och Einar Corneliuson, sekreteraren Kjell Eriksson samt hovrättsrådet Georg Normark. Sekr. är direktörsassistenten Åke Carlhammar.
    Sammanträden har under året i övrigt hållits d. 26 febr., varvid docentenSten Edlund under rubriken "Är enhällighet en dygd?" framlade några reflexioner kring beslutsfattandet i domstolar, särskilt Arbetsdomstolen, och d. 7 maj, då justitierådet Gösta Walin presenterade lagberedningens förslag till ny förmånsrättsordning (SOU 1969: 5).

 

Svenska samfundet för jämförande rättsforskning sammanträdde d. 27 jan. 1969 tillsammans med Juridiska klubben i Stockholm. Presidenten Gunnar Lagergren höll föredrag över ämnet "Tvisten mellan Indien och Pakistan om Rann of Kutch". Samfundets årsmöte för 1969 kunde ej äga rum förrän d. 27 jan. 1970, då Dr. Zdenek Cervenka från Prag talade om "Africa and International Law".
    Samfundets styrelse består av prof. Åke Malmström, ordf., justitierådet Torwald Hesser, prof. Lars Hjerner, jur. kand. John Leinmark, hovrättsrådet Gustaf Petrén, prof. Lennart Pålsson och prof. Stig Strömholm, sekr.
    Samfundet, som är anslutet till Association internationale des sciences juridiques, har 78 medlemmar.

 

Sjörättsföreningen i Göteborg höll ordinarie vårsammanträde d. 21 april 1969. Därvid gav dispachör Kaj Pineus en allmän redogörelse för Comité Maritime Internationals (CMI:s) Tokyokonferens mars—april 1969. Prof. Kurt Grönfors lämnade en redogörelse för bakgrunden till CMI:s konventionsförslag beträffande kombinerade transporter (the Tokyo rules) och direktörsassistenten Carlsson redogjorde för diskussionerna beträffande ansvaret för oljeutsläpp. Ordinarie höstsammanträde ägde rum d. 30 sept. 1969, varvid Mr. Niall McGovern, Dublin, talade om det aktuella läget för Torrey Canyon-problemet om oljeutsläpp under rubriken "The Seven Stones and the Seven Seas".
    Föreningens styrelse har under år 1969 utgjorts av prof. Kurt Grönfors, ordf., direktören Niklas Kihlbom, v. ordf., assuransdirektören Per Erik Hedborg, kassaförv., och borgmästaren Gösta Wilkens med adv. Lennart Hagberg och direktören Jan de Jounge som suppl. Adv. Jan Ramberg har tjänstgjort som sekr.
    Under verksamhetsåret har i samverkan med Nordisk Institutt for Sjorett, Oslo, tre skrifter utsänts till medlemmarna.
    Föreningen har 244 medlemmar, därav 22 stödjande medlemmar.

 

Svenska kriminalistföreningens ordinarie årsmöte ägde rum d. 17 april 1969 i Stockholm. Vid årsmötet höll prof. Alvar Nelson och riksåklagaren Holger Romander föredrag över ämnet "Är brottsbalken redan omodern?"
    Vid årsmötet valdes justitierådet Carl Holmberg till ordf. efter justitierådet Nils Beckman som undanbett sig återval. Till ledamöter av styrelsen valdes generaldirektören Torsten Eriksson, byråchefen Esbjörn Esbjörnsson, skyddskonsulenten Georg Fittinghoff, adv. Valborg Lundgren, kriminalvårdsdirektören Gunnar Marnell, bitr. häradshövdingen K. V. Modigh, hovrättsassessorn Karin Ringberg, riksåklagaren Holger Romander, prof. Knut Sveri, prof. Hans Thornstedt och docenten Karl-Erik Törnqvist.
    Föreningen har 441 medlemmar.