Notiser 507Föreningen Sveriges häradshövdingar och stadsdomare sammanträdde d. 18okt. 1969 till årsmöte i Södra Roslags domsagas tingshus under ordförandeskap av häradshövdingen Erik Alexanderson. Ett åttiotal medlemmar och ett stort antal gäster hade infunnit sig för att följa förhandlingarna och lyssna till generaldirektören Valfrid Paulssons föredrag över ämnet "Naturvården och domstolarna". Föredraget följdes av diskussion. — Nämndereformen 1970 och domkretsändringarna 1971 blev föremål för diskussion i olika avseenden. Avskaffandet av häradsrätter och rådhusrätter samt avlivandet av häradshövding, borgmästare och tingsdomare 1971 nödvändiggör omdöpning av den unga föreningen. Olika namnförslag diskuterades, men frågan bordlades till 1970 års möte. Full enighet rådde emellertid om att tingsrättsreformen icke skulle inverka på häradsdomarinstitutionen.
    Föreningens v. ordf. borgmästaren Nils Rappe och häradshövdingen Gunnar Engström hade undanbett sig återval. Styrelsen fick följande utseende: häradshövdingen Erik Alexanderson, ordf., rådmannen Sven Braun, v. ordf., häradshövdingarna Carl Hamilton, Per-Axel Hansén, Nils Källoff, sekr., och Eric Stangenberg, borgmästaren Bengt Åström, rådmännen Ulf Ankarloo, Erik Björkman och Allan Sandberg samt tingsdomaren Bo-Göran Stenström med tingsdomaren Hans B. Andersson, rådmannen Harald Nordin, häradshövdingen Vilhelm Sohlberg och borgmästaren Carl-Anton Spak som suppl.
    Genom stadgeändring bereddes hyresråden tillfälle till medlemskap.
    Av förvaltningsberättelsen framgick att styrelsen under tiden efter d. 19 okt. 1968 besvarat över 30 remisser samt att antalet medlemmar är 251, av vilka 6 är hedersledamöter.

 

Revisionssekreterareföreningen har under 1969 sammanträtt ett flertal gånger. Härvid har förekommit bl. a. föredrag av rådmannen Jan Gehlin om de allmänna inskränkningarna i upphovsrätten, av direktören Styrbjörn von Feilitzen om domarkarriären i den nya domstolsorganisationen, av prof. Stig Strömholm om naturrätt och retorik samt av generalsekreteraren Lennart Reuterwall om god advokatsed.
    Föreningens styrelse består av revisionssekreterarna Anders Litzén, ordf., Brit-Marie Ericsson, v. ordf., Sven Nyman, sekr., Hans Gullberg, kassaförv.,och Bengt Björnberg, klubbm.
    Föreningen har ett 50-tal medlemmar.

 

Stockholms rådhusrätts domareförening sammanträdde till ordinarie årsmöte d. 25 mars 1969. I anslutning till detta höll lagmannen Ingemar Ulveson ett föredrag över ämnet "Skydd mot miljöfarlig verksamhet". Föreningen och Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund hade d. 19 febr. gemensamt sammanträde med middag, varvid rådmannen Jan Gehlin underhöll med ett kåseri med titeln "Utlämnad till vargarna". Föreningen sammanträdde vidare d. 4 dec. och åhörde ett föredrag av prof. Anders Agell över ämnet "Om ersättning för lidande och psykisk chock". D. 24 okt. anordnades subskriberad middag för föreningens medlemmar.
    Såsom styrelse har under året fungerat borgmästaren Georg Ericsson, ordf., rådmännen Wilhelm von Schéele, v. ordf., Sten Kjellgren, Gunvor Wegnelius och Sven Törnlund, sekr. och kassaförv., t. f. rådmannen Mikael af Geijerstam, klubbm., samt assessorn Anna-Maria Eek. Suppl. har varit rådmännen Bengt Rönnqvist, David Glück, Mats Hilding och Ulf Karlholm, tingssekreteraren Anita Meyerson samt tingsnotarien Kristina Annell.
    Föreningen har 126 medlemmar.

 

Föreningen Sveriges auditörer. Under år 1969 har föreningens styrelse utgjorts av auditörerna Gunnar Thyresson, Sthm, ordf., Frans Victor, Östersund, v. ordf., Ingvar Ågren, Sthm, sekr. och kassaförv., Ragnar Grönwall, Kristianstad, och Göran Åström, Norrköping, med auditörerna Åke Asp, Sthm, och Erik T:son Uggla, Vänersborg, såsom suppl.
    Medlemsstocken utgjordes under det gångna året av 72 aktiva och 4 passiva medlemmar samt 3 hedersledamöter.
    I anledning av att Thyresson utsetts till justitieombudsman utgöres styrelsen fr. o. m. febr. 1970 av Ågren, ordf., Victor, v. ordf., Asp, sekr. och kassaförv., Grönwall och Åström med Uggla som suppl.