508 NotiserFöreningen Sveriges Statsåklagare höll årsmöte d. 7 okt. 1969. Därvid diskuterades bl. a. åklagarväsendets indelning på regionplanet.
    Under verksamhetsåret 1968/69 har föreningen avgivit ett antal remissyttranden. Mellan riksåklagaren och föreningens styrelse har förekommit samråd i skilda frågor.
    Föreningens styrelse utgörs av överåklagaren Berndt-Erik Berndtsson, ordf., samt av länsåklagarna Sten Styring, v. ordf., Brynolf Wendt, sekr., Robert Clémentz, Erik Lindström och K. G. Olsson. Överåklagaren Erik Gamstedt samt länsåklagarna Lennart Heldin och Bert de Woul är suppl. i styrelsen.
    Föreningen har 34 medlemmar.

 

Föreningen Sveriges Länspolischefer har under 1969 sammanträtt fyra gånger. Årsmötet hölls i Lund d. 29 och 30 maj 1969. Såsom styrelse har under året fungerat länspolischeferna Anders Holmström, ordf., Bertil Ankar, v. ordf., Christer Horn af Rantzien, sekr., Lennart Palmér och Karl-Gustaf Ståhl. Suppl. har varit länspolischeferna Ove Hesselgren och John Rudström samt biträdande länspolischefen Eric Lehrecke.
    Medlemsantalet är 27.

 

Föreningen Sveriges polismästare hade vid årsskiftet 1969—70 199 medlemmar, vilket innebär en ökning med 21 i jämförelse med föregående år.
    Styrelsen består av polismästarna Göte Friberg, Hälsingborg, ordf., Lennart Printz, Huddinge, v. ordf., Harald Erling, Västerås, Bertil Finnberg, Malmö, polisöverintendenten Åke Hasselrot, Sthm, polisassessorn Uno Lindgren, Göteborg, kassör, polismästaren Lennart Medin, Gävle, och polissekreteraren Bengt-Åke Nylander, Uppsala. Sekreterare är polisintendenten Jan Larsson, Hälsingborg.
    Föreningens årsmöte 1969 ägde rum i Stockholm 8—9 maj, varvid bl. a. deltog representanter för broderföreningarna i Danmark, Finland och Norge. Styrelsen har förutom vid detta tillfälle haft fem sammanträden under året, varjämte föreningens sju sektioner sammanträtt vid ett tillfälle. Föreningen har under året avgivit ett tjugotal yttranden till olika instanser.

 

Bankjuristernas Förening har under år 1969 sammanträtt 4 gånger, nämligen d. 17 april, 29 maj, 9 okt. och 4 dec. Föredrag har hållits av bankdirektören Axel Möller över ämnet "EKN-garanti som säkerhetsunderlag vid exportkreditgivning och dess refinansiering", av direktören Börje Villard över ämnet "Nyheter på det internationella skatteområdet", av prof. Lennart Vahlén över ämnet "Fastighetsköp enligt jordabalksförslaget" samt av expeditionschefen Ingvar Gullnäs över ämnet "AB Fastighetsdatabanken, pågående reformer inom fastighetsredovisning och inskrivningsväsendet".
    Föreningens styrelse utgöres av Lars Egelius, ordf., Dag Gillberg, v. ordf., Joar Nordén, sekr., Bertil Bylund, referent, Rune Jansson, klubbm., samt P.G. Persson.
    Antalet medlemmar i föreningen är 184.

 

Bolagsjuristernas förening har under 1969 hållit två sammanträden. Den ordinarie årssammankomsten ägde rum 30—31 maj 1969. Föreningens medlemmar bereddes därvid tillfälle att besöka Facit AB i Åtvidaberg, Holmens Bruks och Fabriks AB samt John Mattson Byggnads AB i Norrköping. I anslutning till sammanträdet höll direktören Sten Siljeström ett föredrag över ämnet "Några glimtar från arbetet i köplagskommittén". Föreningens höstsammanträde hölls d. 28 nov. 1969 hos Sveriges Allmänna Exportförening. Såsom föredragshållare och diskussionsledare medverkade representanter för Exportföreningen.
    Föreningens styrelse utgöres av ombudsmannen Sten Hartog, Malmö, ordf., ombudsmannen Stig Nystrand, Sundsvall, v. ordf., ombudsmannen Bengt Dahlberg, Malmö, sekr., ombudsmannen Torsten Johansson, Sthm, kassör, samt ombudsmannen Bengt Friman, Norrköping, klubbm.
    Antalet medlemmar var vid 1969 års utgång 174.

 

Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges Landshypoteksinstitution. Som föreningens styrelse har under 1969 fungerat hypoteksdirektören Holger San-

Notiser 509delin, Härnösand, ordf., hypoteksdirektören Folke Andersson, Lund, v. ordf. och hypoteksdirektören Sture Zacco, Växjö, sekr.
    Föreningen har under 1969 avhållit två möten för behandling av erhållna remisser. Bl. a. har föreningen avgivit yttranden över betänkanden angående "Utsökningsrätt IX. Förmånsordning m. m." och "ADB inom inskrivningsväsendet" samt över förslag till vissa ändringar inom fastighetsbildningslagstiftningen.
    Dessa och vid 1966 och 1968 års möten behandlade frågor redovisas i det tryckta häfte med föreningens förhandlingar, som utkommit i febr. 1970 och som, liksom tillgängliga tidigare årgångar, kan rekvireras hos föreningens sekreterare till ett pris av 5 kr. per häfte.
    Föreningen har 23 medlemmar.