Föreningen Sveriges Rättshjälpsjurister. Genom årsmötesbeslut d. 5 sept. 1969 valdes till styrelse för föreningen adv. Wiggo Lund, ordf., Ingvar Björkman, v. ordf., Elisabeth Abrahamson, sekr. och kassör, samt Karin Tejning, suppl. Vid årsmötet, som ägde rum i Luleå, informerade adv. Arvid Berggren om den pågående utredningen om rättshjälp i förvaltningsärenden.
    Föreningen har ett 70-tal medlemmar.

 

Föreningen Sveriges kommunala förvaltningsjurister höll 18—19 aug. 1969 årsmöte i Karlstad med deltagande av ett 100-tal medlemmar. Föredrag hölls av stadsadv. Inger Ridderstrand-Linderoth om "Besittningsskyddet i den nya arrende- och hyreslagstiftningen" och av landstingsdirektören Fredrik Lindencrona om "Landstingens och primärkommunernas kompetens". Vidare informerade stadsadv. Östen Malmberg om den pågående utredningsverksamheten rörande upphandling av entreprenader.
    Styrelsen omvaldes och består av stadsjuristen E. G. Westman, Sthm, ordf., kommunalborgmästaren Curt Bergius, Arvika, v. ordf., kanslichefen Ingemar Ögren, Örebro, sekr., drätseldirektören Harry Rydquist, Östersund, kassaförv., samt byråchefen Bertil Ådahl, Göteborg.
    Medlemsantalet uppgår till 238.

 

Föreningen Sveriges kronofogdar. Föreningens styrelse utgöres av kronofogdarna Folke Thorelli, Gävle, ordf., Bengt Steffner, Göteborg, v. ordf. och kassaförv., Sven-Erik Rydén, Mariestad, sekr., samt Kjell Glennert, Karlstad, och Carl-Otto Asplund, Luleå.
    Föreningen har omkring 150 medlemmar.

 

Sveriges Advokatsamfund höll ordinarie fullmäktigemöte i Malmö rådhus d. 30 maj 1969. För tiden 1 juli 1969—30 juni 1971 omvaldes till ordf. i styrelsen adv. Magnus Lindahl, Sthm, och till v. ordf. för samma tid adv. Ove Wickman, Malmö. Till led. av styrelsen för tiden 1 juli 1969—30 juni 1971 omvaldes adv. Curt Waldenström, Norrköping, samt nyvaldes adv. Hans Gustaf Grefberg, Örebro, Göran Ramberg, Hälsingborg, och Lars Samzelius, Sthm. Kvarstående i styrelsen sedan föregående års val är adv. Gunnar Ahlström, Gävle, Bo Björck, Göteborg, Gunnar Ehrner, Sthm, Lennart Hagberg, Göteborg, och Anders R. Öhman, Sthm. Till styrelsesuppl. för tiden 1 juli 1969—30 juni 1971 omvaldes adv. Stig Assarson, Sthm, Bengt Bergendal,Göteborg, samt Göran Luterkort och Bure Malmström, Sthm. För tiden 1 juli 1969—30 juni 1970 nyvaldes till styrelsesuppl. adv. Sven Harald Bauer,Sthm, och Sven-Olof Lundén, Uppsala. Kvarstående styrelsesuppl. sedan föregående års val är adv. Bengt Hesser, Linköping, Per-Olof Hillström, Östersund, och Lennart Vilén, Malmö. — Kvarstående ledamöter i samfundets disciplinnämnd sedan 1968 års val är adv. Gösta Heilborn S:r, Östersund,ordf., Stellan Graaf, Sthm, v. ordf., Sven Colleen, Göteborg, Sven Janzon,Sthm, Carl Erik Lindahl, Sthm, Bertil Peyron, Hälsingborg, Björn Sandberg, Linköping, Åke Svenson, Sthm, och Eskil Weibull, Göteborg.
    Antalet ledamöter i samfundet utgjorde d. 31 dec. 1969 1 321.

 

Stockholmsavdelningen av Sveriges Advokatsamfund har under 1969 hållit sex sammanträden. Förutom föreningsärenden har förekommit föredrag av t. f. prof. Sven-Olof Lodin över ämnet "Skatteplanering vid familjerättsliga

 

33—703005. Svensk Juristtidning 1970

510 Notisertransaktioner"; i anslutning till middag gemensam med Stockholms rådhusrätts domareförening och representanter för åklagar- och polismyndigheten i Stockholm kåseri av rådmannen Jan Gehlin med titeln "Utlämnad till vargarna"; diskussion med inledningsanförande av adv. P. A. Weslien över samfundets specialiseringskommittés betänkande rörande frågan om "Specialiseringsangivelse för advokater"; rundvandring inom Skandinaviska Bankens huvudkontor jämte information av banken angående aktuella nyheter inom värdepappershanteringen, notariatverksamheten samt s. k. budgetkonto; anförande av adv. Göran Luterkort kallat "Advokatyrket och framtiden".
    Under hösten har anordnats en kurs, som huvudsakligen ägnades fastighetsrättsliga frågor.
    Avdelningens styrelse utgöres av Stig Assarson, ordf., Göran Luterkort, v. ordf., Bengt Cederquist, Fritz Engström, Magdalena Hæggström, Per Urban och Peter Wadsted med Olof Schager, Sven-Olof Lefwerth och Hugo Wennberg som suppl. Avdelningens sekr. är Peter Wadsted.
    Vid årsskiftet hade avdelningen 492 ledamöter.