Notiser 513Juristföreningen för Skåne och Blekinge upplöstes vid sammanträde d. 6 mars 1969. Föreningen hade mycket gamla anor. Den florerade redan på 1870-talet och troligen ännu tidigare. Sedan de lokala föreningarna Nordvästra Skånes Juristförening, Malmö-Lunds Juristförening och Juristföreningen i Kristianstad bildats, förde emellertid Juristföreningen för Skåne och Blekinge en alltmera tynande tillvaro, tills det på presidenten Karl Schlyters initiativ, troligen 1930, blåstes nytt liv i föreningen. Detta skedde genom en omorganisation på det sättet, att föreningens angelägenheter växelvis skulle skötas ett år i sänder av de lokala föreningarna. Detta fortgick till 1936, varefter all verksamhet inom föreningen upphörde. Tyvärr har därefter föreningens värdefulla arkiv förkommit — bortsett från en bankbok. Efter föreningens upplösning fördelades behållningen å denna bok till lika delar mellan de tre lokalföreningarna.

 

Malmö-Lunds Juristförening har under 1969 sammanträtt d. 6 mars och d. 30 okt. Till sammanträdena har inbjudits övriga i Skåne verksamma juristsammanslutningar. Vid marssammanträdet höll hovrättsfiskalen Ingemar Rexed föredrag över ämnet "Narkotikafrågan och domstolarna" och vid oktobersammanträdet prof. Per-Edwin Wallén över ämnet "Kreditbedrägeri".
    Till styrelseledamöter för 1970 har utsetts hovrättspresidenten Björn Kjellin, ordf., f. d. lagmannen Gunnar Nilsson, v. ordf., rådmannen Anders Bruzelius, sekr., adv. Leif Gräntze, kassaförv., landssekreteraren Karl-Gustaf Hjelmqwist, adv. Hugo Olsson och häradshövdingen Sture Hasslow.
    Föreningens medlemsantal utgör 355.

 

Juristföreningen i Kristianstad höll årsmöte d. 4 dec. 1969. Härvid höll rättschefen i justitiedepartementet Hans-Olov Stark föredrag över förslaget till ny jordabalk. Ordf. i föreningen är häradshövdingen Åke Braunstein och sekr.adv. Nils Gustin, båda Kristianstad.
    Föreningen har ett sextiotal medlemmar.

 

Nordvästra Skånes Juristförening höll årsmöte d. 14 april 1969, varvid riksåklagaren Holger Romander höll föredrag över ämnet "Internationellt samarbete inom straffrätten".
    Styrelsen utgöres av borgmästaren L. G. Ohlsson, ordf., rådmannen Allan E. Persson, chefsåklagaren Sven Ankar samt adv. Bengt Linders och Bertil Peyron, den sistnämnde sekr.
    Föreningen har 99 medlemmar.

 

Hallands Juristförenings styrelse har under 1969 utgjorts av landshövdingen Ingvar Lindell, ordf., länsåklagaren Lennart Eliasson, v. ordf., borgmästaren Åke Svensson, borgmästaren Axel Lindskog, länspolischefen N. L. Eklund samt adv. Hans-Erik Enghoff med rådmannen Sixten Lundmark och landskamreraren Sven Svensson som suppl. Kassaförv. har varit adv. Enghoff. Som sekr.och klubbm. har fungerat adv. Hans Norell.
    Föreningen, vilken räknar ett 80-tal medlemmar, hade till sitt årsmöte i november inbjudit docenten Ulf Cervin, som höll ett föredrag betitlat "Stadsplanering och juridik".

 

Göteborgs Juristklubb har under 1969 haft fem sammankomster. D. 6 febr. höll justitieombudsmannen Alfred Bexelius föredrag över ämnet "JO och det moderna samhället". D. 9 april talade prof. Per Olof Bolding över ämnet "Domarens åsikter. Ett spörsmål om öppenhet i yrkesverksamhet och samhällsdebatt". D. 22 maj företogs sedvanlig båtutfärd till Långedrag, varefter länspolischefen Alf Eliason kåserade över ämnet "Bland mordbrännare och annat folk. Minnen från 37 års tjänst som undersökningsledare i brottmål." D. 8 okt. höll adv. Elin Lauritzen föredrag över ämnet "Familjerätt i förvandling". D. 26 nov. talade rättschefen Hans-Olov Stark om "Rättsväsendet inför 70-talet". Samtidigt presenterade rektorn Bengt Wallerius och jur. stud. Bengt Nilsson "den juridiska fakulteten" i Göteborg.
    Klubbens förtroendemän utgjordes under året av adv. Curt Blomkvist, ordf., rådmannen Fritz Arnold Hammar, v. ordf., notarien Carl-Einar Mel-

514 Notiserlander, sexmästare, kammaråklagaren Curt Bokelund, kassaförv., direktören Bo Warmark, bibliotekarie, och hovrättsfiskalen Tomas Huldén, sekr. Vid årsmöte d. 26 nov. valdes kammaråklagaren Claes-Axel Olsson till ny kassaförv. för 1970 och i övrigt omvaldes förtroendemännen.
    Antalet ledamöter i klubben uppgick under 1969 till omkring 530.