Värmlands läns juristförening har under år 1969 hållit två sammanträden. D. 15 april å föreningens årsmöte deltog som föreläsare justitieombudsmannen Alfred Bexelius, som talade över ämnet "JO-ämbetet i vårt moderna samhälle". Vid höstsammanträdet d. 6 nov. 1969, till vilket även Lokalavdelningen för Värmlands län av Sveriges Jurist- och Samhällsvetareförbund inbjudits, höll hovrättsrådet Gunnar Ljung, Göteborg, ett kåseri i anslutning till sin bok "Rättens tjänare och ögontjänare".
    Styrelsen har under året utgjorts av häradshövdingen Rutger Nyman, ordf., förste länsassessorn Rikard Falk, v. ordf., länsassessorn Bert Edberg, sekr., adv. Svante Du Rietz, kassaförv., samt kronofogden Tord Eneström, konsultativ ledamot.
    Föreningen har under år 1969 haft cirka 100 medlemmar.

 

Västmanlands Juristförening. Årets första möte ägde rum d. 27 febr. 1969 i Västerås, varvid hovrättsassessorn Carl Johan Cosmo talade över ämnet "Rättsliga problem i trafik- och konsumtionssamhället. Några glimtar från nationellt och internationellt lagstiftningsarbete". AB Svenska Salpeterverken i Köping besågs av cirka 40 medlemmar och deras män resp. fruar vid föreningens utflykt d. 18 april. Efter visningen avåts middag i företagets besökspaviljong. D. 16 okt. hölls möte i Västerås, varvid byråchefen C. G. Petersson från Riksskattenämnden talade om "Skatterazzior". D. 27 nov. hölls föreningens årsmöte i Västerås, varvid prof. Alvar Nelson, Uppsala talade över ämnet "Yttrandefrihet och personlighetsskydd i massmedia".
    Styrelsen har under året utgjorts av adv. Lennart Sparrin, ordf., chefsåklagaren Alf Juhlin, v. ordf., bolagsjuristen Alf Norén, skattm., länsassessorn Margrethe Schöldberg, klubbm., adv. Sten Olinder, sekr., samt rådmannen Bengt-Olof Sandin och stadsnotarien Lena Sandström.
    Vid årsmötet valdes styrelsen för 1970 och denna utgöres av chefsåklagaren Alf Juhlin, ordf., borgmästaren Tord Sars, v. ordf., bolagsjuristen Alf Norén, skattm., länsassessorn Margrethe Schöldberg, klubbm., adv. Lars Gombrii, sekr., samt rådmannen Bengt-Olof Sandin och stadsnotarien Lena Sandström.
    Föreningen har cirka 110 medlemmar.

 

Dalarnas Juristförenings styrelse har under år 1969 bestått av ombudsmannen Åke Mählberg, ordf., adv. Roland Eliasson, v. ordf., länsåklagaren Lennart Larsson, kassaförv., adv. Gunnar Lundgren, klubbm., samt tingsdomaren Carl-Oscar Larson, och länsassessorn Mats-Gunnar Svennung.
    Medlemsantalet är omkring 60.

 

Västernorrlands Juristklubb har under år 1969 hållit två sammanträden, dels d. 24 jan. i Sundsvall, dels d. 10 maj, klubbens årsmöte, i Härnösand. Vid sammanträdet i Sundsvall talade avdelningschefen vid rikspolisstyrelsen Åke Magnusson om den internationella brottsligheten. Vid årsmötet talade efter sedvanliga förhandlingar justitiekanslern Bengt Lännergren över ämnet "Den enskildes skydd för sitt privatliv".
    Styrelsen utgöres av hovrättspresidenten Åke von Schultz, ordf., landskamreraren Sven Wasteson, v. ordf., häradshövdingen Carl Hamilton, adv. Albert Hansson, adv. Henrik Lindblom, länspolischefen John H. Rudström, häradshövdingen Gunnar Seldén samt hovrättsfiskalen Håkan Winberg, sekr., kassaförv. och klubbm.
    Klubben har 115 medlemmar.

 

Östersunds Juristklubb har hållit två sammanträden under år 1969, ett d. 24 april 1969 vid vilket hyresrådet Ulf Gad, Göteborg, talade om den nya hyres-

Notiser 515lagstiftningen samt ett d. 20 nov. 1969 vid vilket klubbens medlemmar bereddes tillfälle att besöka Östersunds Mejeri i Östersund. I anslutning till studiebesöket förekom en diskussion kring frågan vad som är fast egendom med adv. Bo Victor i Östersund som inledare.
    Föreningens styrelse utgöres av adv. Gösta Heilborn Sr, ordf., häradshövdingen Björn Zethræus, v. ordf., adv. Bengt Ekwall, sekr. och kassaförv., samt landskamreraren Bengt Bohman och rådmannen Carl-Göran Lindelöw, suppl.
    Klubben har 85 medlemmar.