Juridiska Föreningen i Lund har under år 1969 bedrivit följande verksamhet:
    D. 23 jan. hölls "Forum Juridicum" i allmän rättslära med prof. Tore Strömberg. — D. 6 febr. var det informationsafton för nyinskrivna studenter, som fick möjlighet att av Juridiska Studierådet få råd i studiefrågor. — D. 8 febr. hölls "Kaffe Forensis" med kriminalkommissarien Arne Paulsson och förste kriminalassistenten Jan Nihlén, vilka talade om "Polisens knarkbekämpning". — D. 15 febr. ånyo "Kaffe Forensis" med lektorn Tore Persson från Socialhögskolan, som talade över ämnet "Kan individen anpassa sig i det moderna samhället?" — D. 20 febr. företogs studiebesök på Sydsvenska Kraft AB i Malmö. — D. 22 febr. hölls "Kaffe Forensis" med prof. Gudmund Smith, som försökte klargöra: "Kan man lita på vittnet?". Mötet besöktes av gäster från Juridisk Diskussionsklubb i Köpenhamn. — D. 26 febr. var det "Forum Juridicum" — debatt om den juridiska beslutsprocessen med fil. lic. Jan Ewers, fil. lic., jur. lic. Hans Klette, fil. lic. Dan Magnusson, civilekonomen Sven-Åke Nilsson samt hovrättsfiskalen Per Falk som inledare. — D.1 mars talade prof. Manfred Moritz och preceptorn Ulf Persson vid "Kaffe forensis" om "Rättsfilosofins problem" resp. "Nyttan av rättsfilosofi". —D. 4 mars inleddes kursen i muntlig framställning under ledning av lektorn Ulf Teleman. — D. 8 mars hölls "Kaffe Forensis" med anstaltsdirektören K. A. Junström, Stångby, som talade om "Skyddstillsyn med anstaltsbehandling — en okänd påföljdsform?". — D. 11 mars hölls andra sammankomsten i "Kurs i muntlig framställning". — D. 13 mars gav bitr. överläkaren vid Psykiatriska kliniken i Malmö Bertil Hansson vid "Forum Juridicum" medicinsk sakinformation om narkotika. — D. 15 mars var det "Kaffe Forensis"med doktor Bertil Hansson och rektorn Stig Dahlström, Ryagården, vilka inledde en diskussion om "Narkotika — ett samhällsproblem" med utgångspunkt från informationen från d. 13 mars. — D. 18 mars hölls tredje sammankomsten i "Kurs i muntlig framställning". — D. 20 mars var det "Forum Juridicum" i Civilrätt I med prof. Stig Jørgensen från Århus, som talade om "Skadestånd och försäkring". — D. 22 mars hölls "Kaffe Forensis" med prof. Gerhard Voigt, som talade om "Trafikolyckor — Trafiksäkerhet". — D.25 mars avslutades kursen i muntlig framställning. — D. 26 mars debatterades "Studentaktivitet — ett fult ord på Juridiska Fakulteten?" med prof. Åke

Notiser 517Lögdberg och Studierådets ordförande, jur. stud. Lars von Ehrenheim såsom inledare. — D. 29 mars förekom "Kaffe Forensis" med länsåklagaren Klas Lithner som talade om "Åklagarrollen — en rättssociologisk studie". — D.12 april hölls föreningssammanträde och "Kaffe Forensis" med prof. Hans Forssman från Göteborg, som talade om "Kan man födas till brottsling?". —D. 15 april hölls debatt om juristutbildningen med universitetslektorn Micha Markendag, förbundsjuristen Mats Börjesson och jur. stud. Anders Nerenius som inledare. Debatten var ett samarrangemang med Sveriges Jurist- och Samhällsvetareförbund. — D. 17—19 april företogs en resa till Göteborg med besök bl. a. på Volvo-Torslandaverken, Broströmskoncernen, Eriksbergs varv och avslutningsvis föredrag av dispaschören Kaj Pineus. — D. 21 april anordnades "Prop-fest" för de studenter som tenterat i propedeutiska kursen.— D. 23 april höll justitieombudsmannen Alfred Bexelius föredrag om "JO-ämbetets uppgifter i det moderna samhället". — D. 26 april var det "Kaffe Forensis" med riksdagsmannen John Lundberg över ämnet "Jurister — ett nödvändigt ont?". — D. 28 april—1 maj hölls nordiskt seminarium över temat "Vård och verklighet". Vid seminariet framträdde följande experter: prof. Eberhard Nyman ("Asocialitetens etiologi"), preceptorn Gunnar Bramstång ("Lagstiftarens intentioner"), lektorn Tore Persson ("De sociala effekterna av den nuvarande lagstiftningen"), universitetslektorn Ulla Bondesson ("Om behandlingsforskning och påföljders effekter"), länsåklagaren Klas Lithner ("De lege ferenda-aspekter") och kriminalvårdsdirektören Gunnar Thurén ("De lege ferenda-aspekter"). I seminariet deltog även representanter från de Juridiska fakulteterna i Åbo, Helsingfors, Oslo, Århus, Reykjavik, Stockholm, Uppsala och från Sociologiska institutionen i Lund. — D. 3 maj hölls "Kaffe Forensis" med "Föreningen Gamla Lundajurister" som diskuterade "Jur. kand. — examen under omprövning". — D. 13 maj gjordes studiebesök på Skånska Banken i Malmö. — D. 17 maj anordnades vårsommarfest. — D. 22 maj hölls föreningssammanträde. — D. 1—5 sept. arrangerades informationskvällar för nyinskrivna studenter. — D. 20 sept. var det dags för "Kaffe Forensis" kallat "Jurist — 69" med universitetslektorn Micha Markendag och lärarna i propedeutiska kursen. — D. 26 sept. avlades studiebesök på Kockums Mekaniska Verkstads AB i Malmö. — D. 27 sept. hölls "Kaffe Forensis" med författaren Folke Mellvig, som kåserade över ämnet "TV-rättegångar och deckarförfattande". — D. 4 okt. talade jur. stud. Gudrun Nordborg vid "Kaffe Forensis" om "Amnesty International". — D. 8 okt. hölls "Forum Juridicum" med prof. Maurice Rosenberg från Columbia University i New York, vilken talade över ämnet "Education of Judges". —D. 9 okt. inleddes kursen i vittnespsykologi med prof. Gudmund Smith och docenten Ulf Kragh som kursledare. — D. 11 okt. hölls "Kaffe Forensis" med konsulenten Erik Åkesson från Männens Rättsförening i Malmö, vilken talade om denna förenings verksamhet och syfte. — D. 15 okt. var det ytterligare en informationskväll för de studenter som under hösten läst ekonomiska ämnen. — D. 16 okt. hölls andra sammankomsten i "Kurs i vittnespsykologi".— D. 18 okt. hölls "Kaffe Forensis" med Jochum Löfberg, bitr. överläkare vid Psykiatriska kliniken i Malmö, vilken talade om "Kriminalvård contra Rättspsykiatri". — D. 20 okt. föreläste prof. Johs. Andenæs om "Några huvudpunkter vid straffprocessens utformning". — D. 23 okt. var det dags för tredje sammankomsten i "Kurs i vittnespsykologi". — D. 25 okt. anordnades "Kaffe Forensis" med kronofogden Sten Sjöholm, som kritiskt granskade inkassoföretagens verksamhet. — D. 27 okt. ytterligare en informationskväll för de studenter som under hösten läst propedeutiska kursen. — D. 28 okt. gjordes studiebesök på Sydsvenska Dagbladet i Malmö i anslutning till diskussion om pressetik. — D. 30 okt. avslutades kursen i vittnespsykologi. — D. 5 nov. inleddes kursen i förenings- och sammanträdesteknik med tingsnotarien Anders Eriksson som kursledare. — D. 8 nov. hölls föreningssammanträde och"Kaffe Forensis" kallat "Journalister mot väggen", varvid förekom diskussion om pressetik och nyhetsjournalistik. — D. 12 nov. hölls andra sammankomsten i "Kurs i förenings- och sammanträdesteknik". — D. 13 nov. lämnades information om arbetsmarknaden för jurister av förbundsdirektören Styrbjörn von Feilitzen och jur. kand. Björn Bengtsson från Sveriges Jurist- och Samhällsvetareförbund. — D. 15 nov. hölls "Kaffe Forensis" med länsassessorn

518 NotiserS. E. Sundström, som talade om "Praxis vid körkortsindragningar". — D. 19 nov. var det tredje sammankomsten i "Kurs i förenings- och sammanträdesteknik". — D. 21 nov. hölls debatt om frivård i anslutning till visning av Vilgot Sjömans film "Ni ljuger". I panelen satt hovrättsassessorn Erland Aspelin, fil. lic. Ulla Bondesson, nämndemannen Bo Davidsson, redaktören Per Gahrton, herr Sven Grönberg, regissören Vilgot Sjöman samt skyddskonsulenten Ursula Ysander. Debatten var ett samarrangemang med KRUM. —D. 22 nov. talade prof. Jacob Sundberg vid "Kaffe Forensis" om flygkapningar. — D. 26 nov. avslutades kursen i förenings- och sammanträdesteknik. — D. 28 nov. hölls "Forum Juridicum" i processrätt med bitr. prof. Carl Magnus Elwing. — D. 29 nov. hölls "Kaffe Forensis" med rådmannen Curt Böre, som talade om "Obligatorisk försäkring vid våldsbrott". — D. 1 dec. avlades studiebesök på Skånska Brand AB i Lund. — D. 5 dec. anordnades höstvinterfest. — D. 11 dec. hölls föreningssammanträde.
    Föreningen har under det gångna året haft 13 styrelsesammanträden och 4 föreningssammanträden.
    Förutom styrelsen har cirka 30 studenter arbetat i olika utskott inom föreningen.
    Föreningen är ansluten till Nordiska Studentjuristrådet och har i lokalkommittén representerats av jur. stud. Bodil Jönsson på det nionde ordförandemötet i Oslo 19—23 mars och av jur. stud. Bo Kvillner på det tionde ordförandemötet i Stockholm 11—13 okt.
    Samarbetet med de övriga Juridiska Föreningarna i Norden har varit gott. Föreningen har sänt representanter till olika arrangemang i Helsingfors, Åbo, Oslo, Köpenhamn, Århus, Stockholm, Uppsala, Reykjavik och Göteborg.
    Föreningens tidning "IUSet från Lund" har utkommit med 6 nummer under 1969.
    Föreningens förlagsverksamhet har i enlighet med stadgarna bedrivits av Stiftelsen Juristförlaget i Lund, som nu förlägger nästan 50 titlar. Den ökade omsättningen under 1968 har fortsatt att expandera under 1969.
    P. A. Norstedt & Söners bokstipendium har tilldelats jur. stud. Tommy Persson.
    Föreningens styrelse har under 1969 haft följande sammansättning: ordf. Ulf Dahlgren (vårterminen) och Göran Tunhammar (höstterminen), v. ordf. Gunilla Hasselmo, sekr. Viveca Ruter (vårterminen) och Nina Holmström (höstterminen), skattm. Mikael Roos, klubbm. Bengt Lundborg (vårterminen) och Anders Markenroth (höstterminen), förlagsföreståndare Anders Nerenius, redaktör Lillemor Carlsson (vårterminen) och Lars von Ehrenheim (höstterminen), programchef Göran Tunhammar (vårterminen) och Ebbe Aagaard Hallberg (höstterminen), informationschef Christer Harling, internationell sekr. Bo Benell.
    Föreningen har cirka 2 200 medlemmar.