572 LitteraturnotiserS c a n d i n a v i a n  S t u d i e s  i n  L a w  1 9 6 9. Volume 13. Edited by Folke Schmidt. Sthm 1969. Almqvist & Wiksell. 243 s. Kr. 50,00.

 

Den trettonde årgången av Scandinavian Studies in Law följer det numera hävdvunna mönstret. I årgången ingår denna gång åtta uppsatser av rättsvetenskapsmän från Danmark, Finland, Norge och Sverige.
    Två uppsatser är närmast av rättshistorisk natur, nämligen Yrjö Blomstedts "From elected magnates to state-appointed professionals: aspects of the history of the Finnish judiciary" och Stig Jørgensens "Grotius's doctrine of contract". Vissa för den komparativa rättsvetenskapen grundlägggande frågor om systematiseringen av olika rättsordningar behandlas i två andra uppsatser, nämligen Åke Malmströms "The system of legal systems. Notes on a problem of classification in comparative law" och Jacob W. F. Sundbergs "Civil law, common law and the Scandinavians".
    De idéer som tidigare framförts av Per Olof Bolding i hans mycket omdiskuterade bok "Juridik och samhällsdebatt" (se SvJT 1969 s. 652 ff) presenteras nu för en internationell läsekrets i en uppsats rubricerad "Reliance on authorities or open debate? Two models of legal argumentation". Torkel Opsahl behandlar i sin uppsats "Limitation of sovereignty under the Norwegian constitution" artikel 93 i norska grunnloven, som gör det möjligt för stortinget att med kvalificerad majoritet överlåta konstitutionella befogenheter på internationell organisation.
    Av mera speciell natur är de två återstående uppsatserna, nämligen Bent Christensens "Public regulation of private real property" och Hugo Tibergs "Ship financing security under Swedish law". H.D-s

 

 

2 0  å r s  s a m h ä l l s f o r s k n i n g. Socialvetenskaplig forskning. Rättsvetenskaplig forskning. Psykologisk och pedagogisk forskning. Statens råd för samhällsforskning 1948—1968. Sthlm 1969. Norstedts. 305 s.

 

År 1948 började det samhällsvetenskapliga forskningsrådet sin verksamhet. 1954 utvidgades verksamhetsområdet att omfatta också rättsvetenskaperna, för vilka en särskild sektion inrättades inom rådet. Med anledning av att 20 år har förflutit sedan rådets tillkomst har rådet gett ut en samling uppsatser som belyser utvecklingen under denna tid på de samhälls- och rättsvetenskapliga forskningsområdena. Rättsvetenskapen behandlas i åtta uppsatser av Gösta Hasselberg, Jan Hellner, Hans Thornstedt, Per Olof Bolding, Håkan Strömberg, Leif Mutén, Lars Hjerner och Stig Strömholm. Uppsatserna innehåller redogörelser för den vetenskapliga produktionen på området sedan år 1948, åtföljda av personliga kommentarer och synpunkter på den fortsatta utvecklingen. A. K.