Om viss återfallssituation efter dom å skyddstillsyn

 

En av brottsbalkens mest tillämpade paragrafer är otvivelaktigt 34 kap.1 §. Och en av de oftast tillämpade påföljderna enligt samma balk är skyddstillsyn. Det är sålunda en mycket vanlig situation för en domstol att tillämpa 34 kap. 1 § beträffande en till skyddstillsyn dömd person. Och det är ingalunda ovanligt att den påföljd som är stadgad för det nya brottet är fängelse och att domstolen anser att en skärpning av samhällets reaktion bör ske men att en frihetsberövande påföljd bör undvikas. Domstolen kan då med tillämpning av 34 kap. 1 § 1 förordna att den tidigare ådömda påföljden skall avse även det nya brottet och besluta åtgärd eller behandling som avses i 28 kap. 9 § brottsbalken. Därvid torde möjligheterna att förlänga prövotiden och att meddela vissa föreskrifter ha störst praktisk betydelse. Men ofta finner domstolen att en sådan skärpning inte är tillräcklig utan att ett bötesstraff därjämte borde ådömas. Det är en brist att domstolen då inte har möjlighet att vid tillämpning av 34 kap. 1 § 1 döma till böter med stöd av 28 kap. 2 § brottsbalken. För att kunna göra detta

 

1 Jfr numera också Lithner i NTfK 1970 s. 59 f. Red.

576 Om viss återfallssituation efter dom å skyddstillsynmåste domstolen med tillämpning av 34 kap. 1 § 2 döma till ny skyddstillsyn. Kommentaren till brottsbalken, Band III, s. 305, säger härom: "Skulle domstolen finna skäl att med tillämpning av 1 § 2 döma till skyddstillsyn på nytt i anledning av den nya brottsligheten — vilket såsom anförts vid 1 § någon gång kan komma i fråga — kan därvid böter ådömas med stöd av 28: 2."
    Som framgår av det ovan anförda anser jag att det uppkommer behov  att döma till ny skyddstillsyn betydligt oftare än uttalandet i Kommentaren ger vid handen. Man får då två skyddstillsyner som delvis löper vidsidan av varandra. Detta kan medföra risk för missförstånd, och det bör väl dessutom vara en strävan att undvika att samtidigt tillämpa två påföljder av typen skyddstillsyn. Jag vill därför ifrågasätta om inte möjlighet borde beredas domstolen att i här avsedda situationer kunna inte endast förordna att en tidigare ådömd skyddstillsyn skall avse även det nya brottet utan även döma till böter. I sådana fall torde i allmänhet prövotiden böra förlängas. K. E. Rosén