Ur Svensk författningssamling
1969
795—796. Regeringsformen och riksdagsordningen efter ändringarna vid 1969 års riksdag.
798—814. Lag 28 nov. 1969 om ändring i giftermålsbalken, m. m. (sammanhänger med tingsrättsreformen).
823—825. Lag 19 dec. 1969 om ändring i lagen (1920: 796) om val till riksdagen, m. m.
1970
8. KK 23 jan. 1970 om ändring i kung. (1965:479) om främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner ang. inbördes rättshjälp m. m.
9. KK s. d. om ändring i kung. (1964: 107) ang. tillämpning av lagarna d. 30 dec. 1960 (nr 729 och 730) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och om rätt till fotografisk bild med avseende å andra länder, m. m.
26. Riksåklagarens beslut 28 jan. 1970 om ordningsbot för vissa brott.
27—29. KK 6 febr. 1970 om uppgifter till lagfarts- och fastighetsprisstatistiken, m. m.
34. KK 13 febr. 1970 om ändring i kung. (1966: 455) med tillämpningsföreskrifter till lagen om företagsinteckning.
59. Lag 20 mars 1970 om tillfällig vattenreglering under år 1970.
60—64. Strafföreläggandekungörelse 27 febr. 1970, m. m.
65—70. Lag 6 mars 1970 om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar, m. m.
82—85. KK 20 mars 1970 om ikraftträdande av lagen (1969: 101) om ändring i rättegångsbalken, m. m.
86—87. Lag 3 april 1970 om befrielse för utländsk konsul från skyldighet att avlägga vittnesmål m. m., m. m.
97. KSkr 20 mars 1970 ang. laga domstol för Svea Livgarde.
98. KBr 12 dec. 1969 om ändrad judiciell indelning i Älvsborgs län.
103—105. Allmän arbetstidslag, m. m. 10 april 1970.
108. Tingsrättsinstruktion 24 april 1970.
124. KSkr 17 april 1970 om ändrad judiciell indelning i Södermanlands län.
128—129. Lag 24 april 1970 om ändring i luftfartslagen (1957: 297), m. m.
132—133. Lag 6 maj 1970 om ändring i lagen (1966: 700) om vissa gemensamhetsanläggningar, m. m.
135. Ändring 22 maj 1970 i anvisningarna (1969: 504) av ministern för utrikes ärendena om förfarandet vid översändande av delgivningsframställning enligt Haagkonventionen om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.
138—139. KK 6 maj 1970 om nämndemän i domkrets för tingsrätt och om ägodelningsnämndemän, m. m.
140. KSkr s. d. om ändrad judiciell indelning i Jämtlands län.

 

1 Vid utarbetandet av denna redogörelse har medverkat hovrättsassessorerna Leif Ekberg och Hans Svahn.

Ur Svensk författningssamling 591141—145. Lag 27 maj 1970 om ändring i lagen (1962: 381) om allmän försäkring, m. m.
146—147. Lag s. d. om ändring i lagen (1947: 529) om allmänna barnbidrag, m. m.
162—168. Lag s. d. om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), m. m.174. KF s. d. om ändring i förordningen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.
186—189. Lag s. d. om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring, m. m.
192—202. Lagar 6 maj 1970 om ändring i lagen (1938:274) om rätt till jakt och lagen (1950: 596) om rätt till fiske, m. m.204. KSkr 14 maj 1970 om ändrad judiciell indelning i Västerbottens län.
215—218. Lag 27 maj 1970 om arbetsgivares kvittningsrätt, m. m.
222—223. Lag 5 juni 1970 om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål, m. m.224. Lag 27 maj 1970 om ändring i brottsbalken.
225—227. Lag 5 juni 1970 om ändring i brottsbalken, m. m.
244—245. Lag s. d. om allmänna vatten- och avloppsanläggningar, m. m.
246—254. Lag s. d. om tvångsförvaltning av bostadsfastighet, m. m. 278. Lag s. d. om ändring i lagen (1909:38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt.279. Lag s. d. om besvär över beslut av riksdagens organ.283. Lag s. d. om ändring i kommunala vallagen (1930:253).
294—295. KSkr 27 maj 1970 om ändrad judiciell indelning i Uppsala och Västmanlands län.
337—338. KK 17 juni 1970 om ändring i vägtrafikförordningen (1951:648), m. m.
353—362. Lag s. d. om ändring i statstjänstemannalagen (1965:274).
375—376. Lag 5 juni 1970 om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling, m. m.
390—397. Lag s. d. med vissa bestämmelser i anledning av statens övertagande av lokalhållningen för de allmänna underrätterna, m. m. 404. KSkr s. d. om ändrad judiciell indelning i Skaraborgs län.
412—419. Lag 29 juni 1970 om otillbörlig marknadsföring, m. m.
421—422. Lag 17 juni 1970 om ändring i lagen (1963:197) om allmänt kriminalregister, m. m.
428—474. Delgivningslag 29 juni 1970, m. m.
485—499. Mönsterskyddslag 29 juni 1970, m. m.
501—503. KSkr s. d. om ändrad judiciell indelning i Kopparbergs och Gävleborgs län samt i Kronobergs län m. m.
504—505. KSkr 17 juni 1970 om ändrad judiciell indelning i Örebro och Hallands län. A. K.