Hyresnämnderna. K. M:t har 24 juli 1970 förordnat rådmännen i rr i Malmö Åke Roth och Åke Lerenius att vara ers. för ordf. i hyresnämnderna för Kristianstads län och Malmöhus län fr. o. m. 1 aug. 1970.

 

Åklagarmyndigheterna. K. M:t har 24 juli 1970 förordnat kammaråkl. vid åkl.mynd. i Gbgs åkl.dt Gunnar Ahlstedt att inneha långtidsvik. på en tjänst som chefsåkl. vid åkl.mynd. fr. o. m. 1 aug. 1970.
Riksåklagaren har 12 juni 1970 utnämnt distr.åkl. i Ludvika åkl.dt Nils Gunnar Bolinder att vara chefsåkl. i nämnda dt fr. o. m. 1 juni 1970.

 

Fångvårdsanstalterna. K. M:t har 29 juni 1970 förordnat anstaltsdir. Rune Lundahl att uppehålla tjänsten som kriminalvårdsdir. i ungdomsräjongen fr. o. m. 1 juli t. v. t. o. m. 31 dec. 1970.

 

Rikspolisstyrelsen. K. M:t har
    17 juni 1970 förordnat rikspolischefen Carl Persson att fortf. t. o. m. 30 juni 1976 vara rikspolischef,
    s. d. förordnat avd.chefen hos styrelsen Åke Magnusson att vara överdir. hos styrelsen fr. o. m. 1 juli 1970 t. o. m. 30 juni 1976,
    s. d. förordnat byråchefen hos styrelsen Hans Holmér, organisationsdir. hos statskontoret Ulf Carlsson och polismäst. i Huddinge polisdt Lennart Printz att vara avd.chefer hos styrelsen,
    s. d. förordnat t. f. byråchefen hos styrelsen Joel Öhrn och polisint. hos styrelsen Ulf Waldau att vara byråchefer hos styrelsen,
    s. d. förordnat avd.dir. hos styrelsen Hans Wranghult att inneha långtidsvik. på en tjänst som byråchef hos styrelsen samt
    s. d. förordnat ledamöterna av riksdagens andra kammare Carl Erik Hedin, Gunnar Larsson och Essen Lindahl att fortf. vara ledamöter i styrelsen t. o. m. 30 juni 1973.

 

Den lokala polisorganisationen. K. M:t har
    17 juni 1970 förordnat avd.dir. hos rikspolisstyrelsen Sven-Åke Hjälmroth att inneha långtidsvik. på en tjänst som byråchef i Sthlms polisdt t. o. m. 31 dec. 1970,
    s. d. förordnat kammaråkl. i Gbgs åkl.dt Bengt Ekeroth att vara polisöverintendent i Gbgs polisdt fr. o. m. 1 aug. 1970 samt
    30 juli 1970 förordnat polisint. i Sthlms polisdt Åke Åkesson att inneha långtidsvik. på en tjänst som polisöverintendent i dt fr. o. m. 1 aug. 1970.

 

Konsumentombudsmannen. K. M:t har 24 juli 1970 förordnat ass. i Göta hovr. Sven Heurgren till konsumentombudsman för tiden 1 okt. 1970—30 sept. 1973.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 17 juni 1970 antagits Bengt Bogren, Borås, Göran Orrenius, Linköping, och Toivo Smit, Uddevalla.

 

Trycklov 24/9 1970.