666 LitteraturnotiserSJUR BRÆKHUS. Konkursrett — utvalgte emner. Oslo 1970. Universitetsforlaget. 268 s. Inb. Nkr. 59,00.

 

Sedan flera år pågår samarbete mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige på konkurslagstiftningens område. Arbetet är väsentligen inriktat på att göra den materiella konkursrätten likformig i Norden. Denna målsättning står i överensstämmelse med önskemål som framfördes vid nordiskt justitieministermöte år 1946. På svensk sida bedrivs arbetet av lagberedningen, som avser att inom en nära framtid lägga fram förslag till nya materiella konkursregler. I Norge, där man syftar till en genomgripande reformering av hela konkurslagstiftningen, ligger uppgiften i händerna på en kommitté med prof. Sjur Brækhus som ordförande.
    Brækhus har i föreliggande bok delat med sig av sin ingående sakkunskap och vida överblick inom konkurs- och förmögenhetsrätten. Boken återger valda avsnitt ur en föreläsningsserie över ämnet "Omsättning och kredit". En del av dem har tidigare varit publicerade i annan form men har här kompletterats. Bland de ämnen som behandlas kan särskilt nämnas konkursgrunderna, konkursgäldenärs rätt att råda över sin egendom (legitimation), återvinning, konkursens verkan på ömsesidigt förpliktande avtal såsom köp eller hyresavtal, kvittning under konkurs och utdelning i solidariska skuldförhållanden. Genom det instruktiva och skarpsinniga sätt varpå de olika frågorna belyses är bokenav stort värde för den som vill sätta sig in i den konkursrättsliga problematiken och finna lösningar. Framställningen avser norsk rätt. Då de norska och svenska konkurslagarna i flera hänseenden står varandra nära, finns det emellertid mycket att hämta ur boken även för tillämpningen av svensk rätt. Att den gjorda kartläggningen och behandlingen av skilda konkursrättsliga spörsmål är till nytta i arbetet på en gemensam nordisk konkurslagstiftning behöver inte påpekas.
    Enligt förordet till boken hoppas författaren att senare kunna fylla ut den med ytterligare ämnen inom samma rättsområde, bl. a. förmånsrättsordningen och ackordslagstiftningen. I denna förhoppning instämmes livligt. B. R.

 

H. ROMANDER och B. GRÖNLUND. Barnavårdslagen. 4:e uppl., ombesörjd av Holger Romander. Sthlm 1970. Norstedts. 335 s. Inb. kr. 41,65 inkl. moms.

 

I den nya upplagan av kommentaren till barnavårdslagen har hänsyn tagits till de lagändringar som har skett under de senaste åren. Särskilt de nya reglerna om verkställighet för överflyttning av barn har föranlett ganska stora omarbetningar i kommentaren. I denna har intagits det nya 21 kap. föräldrabalken jämte kommentarer. A. K.

 

 

L e  D r o i t  p é n a l  d e s  p a y s  s c a n d i n a v e s. Publié sous la direction de MARC ANCEL et de IVAR STRAHL avec la collaboration de JOHS.ANDENÆS et de KNUD WAABEN. Paris 1969. Les Editions de l'Epargne. 224 s. Denna volym utgör nr 4 i en serie Les grands Systèmes de droit pénal contemporains, i vilken tidigare har publicerats redogörelser för straffrätten i England, Jugoslavien och USA. Efter en inledning av prof. Waaben, som innehåller bl. a. en kort historik och en översikt över påföljdssystemet, följer fyra kapitel, vilka behandlar straffrättens allmänna del (Waaben), brotten

Litteraturnotiser 667och brottspåföljderna (Strahl) samt straffprocessen (Andenæs). Presentationen av de danska, norska och svenska reglerna sker genomgående parallellt. Boken är utan tvivel ett utmärkt hjälpmedel för utländska läsare som vill sätta sig in i den skandinaviska straffrätten. A. K.