GUSTAV FORSSIUS. La Législation suédoise sur le mariage. Paris 1970. Librairie générale de droit et de jurisprudence. 143 s.

 

Allteftersom våra internationella förbindelser intensifieras ökar också behovet av tillgång till svenskt legislativt material på främmande språk. Generalkonsul Forssius i Paris har redan tidigare publicerat en översättning till franska av giftermålsbalken och vissa andra äktenskapsrättsliga lagar, bl. a. dem som reglerar de internationellt privaträttsliga förhållandena. Han har nu gett uten ny upplaga av översättningen, där hänsyn har tagits till de lagändringar som har skett under de allra senaste åren.  A. K.

 

 

PH. MÖHRING och KÄTE NICOLINI. Urheberrechtsgesetz. Berlin och Frankfurt am Main 1970. Verlag Franz Vahlen. 874 s.

 

Det föreliggande verket är arvtagaren, på grundval av 1965 års tyska upphovrättslag, till en av de mest ansedda kommentarerna till den äldre lagstiftningen av 1901, Marwitz-Möhrings. Det är en alltigenom traditionell, vederhäftig, mycket fullständig och i teoretiska stridsfrågor återhållsam lagkommentar med sedvanliga register och textbilagor. Det är ett praktiskt handverktyg för dem som sysslar med dessa frågor. Det kan vara en smaksak, men kanske är den andra hittills utkomna stora kommentaren, von Gamms, en aning mer intressant och välskriven. S. S.

 

R. KAMLAH. Right of Privacy. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht in amerikanischer Sicht unter Berücksichtigung neuer technologischer Entwicklungen. Köln 1969. Carl Heymann. 195 s.
OTTO-FRIEDRICH Von GAMM. Persönlichkeits- und Ehrverletzungen durch Massenmedien. München 1969. C. H. Beck. 73 s.
H.-H. MAASS. Information und Geheimnis im Zivilrecht. Stuttgart 1970. F. Enke. 156 s.

 

De här uppräknade nyutkomna tyska arbetena återspeglar alla det intensiva intresset för de frågor som sammanhänger med personlighetens integritetsskydd och som i Tyskland jämlikt en numera fast och väletablerad systematik och terminologi behandlas under rubriken "allmän personlighetsrätt". Kamlahs arbete, som behandlar personlighetsskyddet i modern amerikansk rätt med tonvikt på skyddet mot obehörig insyn och övervakning genom datamaskiner, kan rekommenderas som en väldisponerad och rikt dokumenterad översikt över detta ganska oöverskådliga områdes utveckling i U.S.A. von Gamm ger en komprimerad men framför allt på rättsfallshänvisningar rik framställning över den rättsliga behandlingen av personlighetskränkningar i massmedia. Maass' arbete, en omarbetad dissertation, har i högre grad prägeln av problemdiskuterande monografi. Författaren söker på komparativt — amerikanskt, tyskt och franskt — underlag analysera å ena sidan begreppet "privat-

668 Litteraturnotisersfär" å andra sidan skyddet för hemligheter i affärslivet. Framställningen ger korta men värdefulla probleminventeringar. S. S.