RAYMOND LINDON. Le style et l'éloquence judiciaires. Paris 1968. Albin Michel. 168 s. Fr. 9,30.
    Var och en som befattat sig med utländsk rätt torde ha gjort erfarenheten, att medan det oftast är jämförelsevis lätt att skaffa sig kunskap om rättsreglernas innehåll och den judiciella apparatens organisation, det stundom är nästan omöjligt att få konkret information om sådana element — språk- och tankevanor, dispositionsprinciper, takt och ton i den juridiska miljön — som av det främmande landets jurister tas för givna och som vidarebefordras i form av muntlig skråtradition. Dessa ogripbara element utgöra viktiga delar av vad en framstående komparatist kallat en rättsordnings karakteristiska »stil». Den franske åklagaren Raymond Lindon, som tjänstgjort i alla instanser och i många funktioner, sammanfattar i sin korta och lättlästa framställning om juridisk stil och juridisk vältalighet på ett instruktivt och spirituellt sätt en rad värdefulla och svåråtkomliga uppgifter av det slag som här antytts. Även bortsett från nyttan är hans arbete väl värt att läsas som en introduktion till en juristvärld, där traditionalismen ännu är starkare än funktionalismen. Denna värld omfattar många boningar, och Lindon skiljer också mellan lagspråket, som har sina egenheter, advokaternas interna jargong, notariernas för den rättssökande allmänheten bländande språkvanor och domstolarnas strama idiom. Det avsnitt som ägnas vältaligheten inför rätta är kanske mindre matnyttigt men lämnar många intressanta glimtar om franskt rättegångsväsen.                                                                                            S. S.

 

A n  I n t r o d u c t i o n  t o  L e g a l  S y s t e m s. Edited by J. Duncan M. Derrett. London 1968. Sweet & Maxwell. 203 s.
    De engelska juristernas intresse för och studier i komparativ rätt ha av ålder med förkärlek inriktats på sådana ur europeisk synpunkt exotiska rättssystem som mött engelsmännen i deras forna kolonialrike. Den av Londonprofessorn Duncan Derrett utgivna »introduktionen till rättssystemen» åter-

68 Litteraturnotiserspeglar markant denna tendens. Ett inledande kapitel om 27 s. ägnas den romerska rätten; i övrigt behandlas judisk, muselmansk, hinduisk, kinesisk och afrikansk — samt engelsk — rätt. När det gäller de utomeuropeiska systemen ligger tyngdpunkten på deras ursprungliga utveckling, innan europeiska — och på senare tid kommunistiska — inflytelser på allvar började tränga in. Någon komplett eller aktuell juridisk världskarta ger samlingsvolymen sålunda icke underlag för. I gengäld äro de enskilda avsnitten påfallande välskrivna, på en gång lättlästa och detaljrika studier av framstående experter. De torde lämpa sig väl som första introduktioner till studiet av de stora rättsfamiljer de behandla.                                                       S. S.