14: 5 och 23: 8 ärvdabalken samt 13: 1 giftermålsbalken
Bodelning i anledning av äktenskapsskillnad förrättades i visst mål 23.2. 1970. Enligt bodelningshandlingen hade make, som ville klandra bodelningen, att inom tre månader från erhållen del därav vid domstol väcka talan mot andra maken. Handlingen delgavs parterna samma 23.2. Sista dag för väckande av talan var, med beaktande av att 23.5. var en lördag, påföljande måndag 25.5. Talan väcktes å ömse sidor 20.5. resp. 22.5. Stämningarna delgavs 25.5. resp. 23.5.
    Parterna var således ganska sent ute. Hur hade det ställt sig, om stämningarna inte kunnat delgivas förrän efter 25.5.?
    Det bör först anmärkas, att det inte finns någon särskild bestämmelse om klandertalan i 13 kap. GB, utan endast i 1 § en hänvisning till "vad som finnes stadgat om arvskiftes form, förordnande av särskild skiftesman samt dennes och boutredningsmans befattning med skifte" (jfr Beckman, Svensk familjerättspraxis, s. 99—101). I Westrings kommentar till GB (2:a uppl. 1933) säges i ett tillägg (s. 493): "Klander av skifte, som verkställts av skiftesman, kan inom tre månader efter delgivning instämmas till rätten (Bl6: 8)". I Ekebergs, Guldbergs och Bergendals kommentar till "Bl" — lagen 9.6.1933 om boutredning och arvskifte — (1937) anmärkes (s. 415): "Stämningen i klandermålet måste inom nämnda tid vara delgiven samtliga delägare". Under 13: 1 GB finns i lagboken anmärkt H 1951: 654, som rör talan av Anna T. mot hennes förre make Johan T. om utbekommande av en fordran enligt bodelningen efter äktenskapsskillnaden. HR:n upptog i sina domskäl bl. a., att "Johan T., vilken enligt bevis av bodelningsförrättaren d. 23 febr. 1948 genom rekommenderad försändelse fått sig tillsänd bodelningen, genom att icke instämma klander mot bodelningen inom 3 mån. försuttit sin rätt att föra talan mot bodelningen." Johan T. sökte ändring, men HovR:n fastställde HR:ns dom. Johan T. sökte revision, men prövningstillstånd meddelades ej (jfr rubriken till rättsfallet: "Fråga huruvida på grund av stadgandet i 13 kap. 1 § första stycket (senare ledet) giftermålsbalken bestämmelserna i 6 kap. 8 § andra stycket lagen om boutredning och arvskifte gälla jämväl med avseende å bodelning."
    23: 8 ÄB — som ersatt 6: 8 Bl — är i huvudsak lika med det äldre stadgandet, dock att bestämmelserna i det senare, att delägare, som vill klandra skiftet, skall inom tre månader efter delgivningen instämma övriga delägare till rätten, ändrats till att sådan delägare skall inom samma tid väcka talan

14:5 och 23:8 ärvdabalken samt 13:1 giftermålsbalken 677mot övriga delägare. I sin kommentar till ÄB del II (febr. 1962) har Guldberg och Bergendal emellertid under 23:8 ÄB överflyttat den i 1937 års kommentar till 6: 8 Bl intagna punkten: "Stämningen i klandermålet måste inom nämnda tid vara delgiven samtliga delägare" (s. 292).
    14:5 ÄB — som rör klander av testamente — föreskriver, att arvinge, som vill göra gällande att testamentet är ogillt enligt 13 kap., skall väcka klandertalan inom viss tid efter delgivningen. I sin kommentar till ÄB del I (dec. 1962) har Walin under nämnda stadgande anmärkt: "Talan anses enligt 13 kap. 4 § RB väckt när ansökan om stämning inkom till rätten, jfr NJA II 1943 s. 167" (s. 292).
    Det är uppenbart, att begreppet väckande av talan måste ha samma innebörd i 14: 5 och 23: 8 ÄB. Walins anmärkning är självfallet den riktiga.
    Svaret på den inledningsvis ställda frågan är således, att båda parternas talan var förvarad redan därigenom att den väcktes inom tremånadersfristen från delgivningen och att tiden för stämningens delgivning ej hade någon betydelse härvidlag. Det bör emellertid anmärkas, att ovannämnda kommentar till 23: 8 ÄB var riktig under giltighetstiden för äldre rättegångsbalken (jfr Kallenberg, Svensk civilprocessrätt, andra bandet, s. 337).
Elis Dahlin