D a s  R e c h t  d e s  u n l a u t e r e n  W e t t b e w e r b s  i n

d e n  M i t g l i e d s t a a t e n  d e r  E u r o p ä i s c h e n
W i r t s c h a f t s g e 
m e i n s c h a f t. Utg. av Eugen Ulmer. Bd II. Benelux. 1. Belgien. Av Gerhard Schricker under medverkan av Bernard Francq. Luxemburg. Av Detlef Wunderlich. 794 s. DM 78,00. 2. Niederlande. Av Ludwig Baeumer och W.C. van Manen. 477 s. DM 55,00. Bd III. Deutschland. Av Dietrich Reimer. LXXIX + 977 s. DM 96,00. Bd IV. Frankreich. Av Rudolf Krasser under medverkan av Guy Sallerin och Ulrich Schatz. XXXIX + 660 s. DM 74,00. München och Köln 1967 och 1968. C. H. Beck och Carl Heymann.

 

Som en förberedelse till harmoniseringen av lagstiftningen mot illojal konkurrens i den gemensamma marknadens stater uppdrog EEC-kommissionen i Bryssel åt det av prof. Eugen Ulmer ledda Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht i München att upprätta en översikt över medlemsstaternas gällande rätt på området. Uppdraget har resulterat i ett mäktigt arbete i fem band om sammanlagt ca 3 500 sidor. De två först utkomna volymerna anmäldes i SvJT 1967 s. 205. Med de nu utkomna banden föreligger verket komplett på tyska språket. En fransk upplaga förbereds, och åtminstone delar av verket skall ges ut också på italienska och holländska.                                                                          A. K.                                          

 

LARS FOGELKLOU. 1955 års banklag jämte vissa andra för affärsbankernas verksamhet betydelsefulla författningar. Andra omarb. uppl. Sthm 1969. Norstedts. 214 s. Inb. kr. 22,00.

 

Den 1 januari 1969 trädde en rad viktiga ändringar i banklagen i kraft. Denna volym innehåller en kortfattad redogörelse för de nya reglerna. Vidare återges texten till banklagen och till vissa andra författningar av betydelse för bankernas verksamhet.  
                                                                                                                                        A. K.                                                                                 

 

TOVE-MAJ KYRKLUND. Register till Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland åren 1865—1964. Borgå 1969. 338 s. Fmk 30,00.

 

Efter tillstånd av Hans Kejserl. Maj:t bildades år 1862 Juridiska föreningen i Finland, och tre år senare gav föreningen ut det första häftet av sin ännu utkommande tidskrift. Denna är alltså mer än 50 år äldre än SvJT och överträffar i ålder även flertalet andra nordiska juridiska tidskrifter. Vid tidskriftens 100-årsjubileum beslöts att ett register över dess innehåll under de hundra åren skulle ges ut. Registret, som har upprättats av advokaten Tove-Maj Kyrklund, har nu utkommit i föreliggande volym.                   A. K.