Sjätte europeiska justitieministermötet. På inbjudan av Nederländernas regering hölls det sjätte europeiska justitieministermötet i Haag d. 26—28 maj 1970. De tidigare fem mötena har hållits i Paris 1961, i Rom 1962, i Dublin 1964, i Väst-Berlin 1966 och i London 1968 (SvJT 1962 s. 775, 1964 s. 3881966 s. 481 och 1968 s. 596).

Nordiskt och internationellt 693    I Haag-mötet deltog Danmarks, Frankrikes, Islands, Italiens, Luxemburgs, Nederländernas, Norges, Schweiz', Sveriges, Turkiets, Förbundsrepubliken Tysklands och Österrikes justitieministrar. Belgien, Cypern, Irland, Malta och Storbritannien företräddes av departementstjänstemän. Som observatörer deltog Finland genom en departementstjänsteman och Spanien genom sin justitieminister. Haagkonferensen för internationell privaträtt, Rominstitutet för privaträttens unifiering, Europarådets rådgivande församling, Europarådets kommitté för juridiskt samarbete (CCJ) och dess kommitté för straffrättsliga och kriminologiska frågor (ECCP) samt dess expertkommitté för de mänskliga rättigheterna var också representerade genom observatörer.
    Till ordförande vid mötet valdes den nederländske justitieministern C. H.F. Polak. Till förste vice ordförande utsågs den schweiziske justitieministern L. von Moos och till andre vice ordförande Sveriges justitieminister Lennart Geijer.
    Av de frågor rörande det fortsatta europeiska samarbetet på det rättsliga området, som diskuterades vid konferensen, kan nämnas behovet av en förbättring av konsumentskyddet, möjligheten att avkriminalisera vissa gärningar, de problem i fråga om skydd för privatlivet som uppkommit genom den tekniska utvecklingen samt straffrättsliga aspekter på narkotikamissbruk. Diskussionerna i samtliga dessa ämnen föranledde konferensen att antaga resolutioner, vilka kommer att tillställas Europarådets ministerkommitté. Till grund för diskussionen om konsumentskyddet låg en rapport, som utarbetats av den svenske justitieministern, medan rapporterna i de övriga ämnena utarbetats av justitieministrarna från respektive Italien, Nederländerna och Danmark.
    Den svenska rapporten angående konsumentskyddet väckte stort intresse. I resolutionen i denna fråga uttalade konferensen att det, med hänsyn till den utveckling som skett inom affärslivet i fråga om försäljningsfrämjande åtgärder, åligger staterna att förhindra att dessa åtgärder blir till förfång för konsumenternas legitima intressen. På grund härav rekommenderade konferensen Europarådets ministerkommitté att instruera CCJ att, mot bakgrund av de diskussioner som förekommit vid konferensen, studera de lämpligaste åtgärderna för att förbättra konsumentskyddet.
    Beträffande frågan om avkriminalisering rekommenderade justitieministrarna Europarådets ministerkommité att uppdraga åt ECCP att komma med förslag om praktiska åtgärder för att främja tillämpningen av kriterier angående begränsning av det straffbara området. Vad angår frågan om skydd för privatlivet underströk justitieministrarna behovet av åtgärder på det internationella planet och rekommenderade ministerkommittén att behandla frågan med prioritet. I narkotikafrågan rekommenderades ministerkommittén att anmoda ECCP att noggrant överväga möjligheten av en handlingslinje, grundad på att en lösning av narkotikaproblemet ej kan uppnås enbart genom straffrättsliga åtgärder utan kräver samordning av åtgärder från olika myndigheter och samarbete mellan medicinska och sociala organ och verkställande myndigheter samt fordrar åtgärder för att ge allmänheten tillräckligt med information. Vidare rekommenderades som princip att skillnad bör göras mellan å ena sidan mindre skadliga former av missbruk och å andra sidan handlingar som uppmuntrar till missbruk och skapar betydande sociala problem. Därjämte rekommenderades att ECCP skall studera om skillnad bör göras mellan olika slag av narkotika beroende på farlighetsgraden.

694 Nordiskt och internationellt    I syfte att effektivisera det samarbete på det rättsliga området, som äger rum inom Europarådets ram, föreslogs från de nordiska ländernas sida anordnandet av årliga konferenser med deltagande av de chefstjänstemän, som under respektive justitieministrar är ansvariga för den interna lagstiftningen, vilka konferenser skulle förbereda de europeiska justitieministermötena samt svara för detaljplanläggningen av det samarbete, som beslutats på dessa möten. Förslaget ledde dock endast till antagandet av en i allmänna ordalag avfattad resolution, i vilken ministerkommittén rekommenderades uppdraga åt CCJ och ECCP att samordna sitt arbete för att förbättra det europeiska samarbetet på det rättsliga området, vidtaga åtgärder för att åstadkomma ett förbättrat informationsutbyte samt studera de förslag, som i dessa avseenden framlagts vid justitieministermötet.
    Vidare antogs en resolution, i vilken Europarådets medlemsstater rekommenderades att vidtaga åtgärder för att upprätta ett register över traktater, rättsfall och litteratur, som behandlar internationell rätt.
    Nästa justitieministerkonferens kommer att äga rum i Schweiz år 1972.
U. N.