Utredning om massmedialag. Justitieministern har tillkallat sakkunniga för att utreda frågan om enhetlig reglering i grundlag av yttrandefriheten i massmedier m. m. I direktiven erinras inledningsvis om att vi sedan mycket lång tid tillbaka har särskilda grundlagsregler till skydd för tryckfriheten. Trycket är emellertid inte längre vårt enda massmedium. Tillkomsten av nya sådana medier, såsom radio, television och film, har medfört behov av att utvidga garantierna för yttrandefriheten. För radions och televisionens del infördes genom 1966 års radiolag och radioansvarighetslag regler till skydd för yttrandefriheten efter mönster av tryckfrihetsförordningen. Filmcensurutredningen har nyligen föreslagit en liknande reglering på filmens område (SOU 1969: 14).
    Utgångspunkten för utredningens överväganden bör enligt direktiven vara att yttrandefriheten i massmedier skall beredas ett så fullständigt skydd som möjligt och att de grundläggande reglerna härom skall finnas i grundlag. Beträffande frågan om vilka massmedier som bör omfattas av det grundlagsmässiga skyddet anser justitieministern det givet att dit skall hänföras tryckt skrift samt radio och television. Frågan om reglerna också skall omfatta film samt andra skrifter än sådana som har framställts i tryckpress bör övervägas av utredningen.
    Utredningen bör sträva efter att samla de grundlagsbestämmelser som behövs till skydd för yttrandefriheten i massmedier i en särskild massmedialag som får ersätta tryckfrihetsförordningen. I fråga om lagstiftningens sakliga innehåll bör översynen ha den nuvarande tryckfrihetsförordningen som utgångspunkt. I vissa hänseenden måste man dock ha olika regler för olika medier. När det gäller tryckfrihetsområdet bör liksom hittills gälla en i princip obegränsad rätt att framställa, utge och sprida tryckalster. På radio- och televisionsområdet saknas emellertid förutsättningar för en motsvarande ordning. Här blir uppgiften i stället att förankra de principer som ger de bästa garantierna för en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet i dessa medier.
    Justitieministern erinrar om att tryckfrihetsförordningens regler har gett upphov till svårigheter när det gäller att bedöma vilka möjligheter som finns att genom vanlig lagstiftning ingripa mot vissa slag av reklam. En viktig uppgift vid översynen blir att finna en sådan utformning av nya grundlagsregler att man dels får möjlighet att ingripa mot reklam och annan marknadsföring av varor som är skadliga eller på annat sätt olämpliga och vilkas spridning därför bör motverkas dels får en mera klarläggande reglering än nu av möjligheterna att ingripa mot reklam- och andra marknadsföringsmetoder som är otillbörliga från konsumentsynpunkt. Å andra sidan är det viktigt att reglerna inte får en sådan utformning att de kan användas också för att begränsa möjligheterna till information och åsiktsbildning i egentlig mening.

696 Notiser    Bland andra frågor som bör övervägas av utredningen nämns regler till skydd mot att yttrandefriheten i tryck begränsas genom åtgärder av enskilda, ordningen för tillsyn över lagstiftningens efterlevnad, rättegångsförfarandet samt behovet av regler om rätt till beriktigande av uppgifter i press, radio och television. A. K.