Erik Anton Wilhelmsson avled 16 juni 1970. Han var född i Stockholm 13 nov. 1894, avlade stud.ex. 1914 och jur. kand.ex. i Stockholm 1919. Efter tingstjänstgöring inträdde han vid Stockholms rådhusrätt, där han blev rådman 1937. Han anlitades för utredningsarbete rörande arvsskattelagstiftningen och den militära straff- och processlagstiftningen. Åren 1948—61 var han militieombudsman.

 

Karl Sven Axel Olsson avled 21 juni 1970. Han var född i Göteborg 1 okt. 1899. Efter många års tjänstgöring bl. a. som kontorist och kamrerare vid olika advokatbyråer avlade han socionomex. 1943 och jur. kand.ex. 1946. Han ägnade sig därefter åt advokatverksamhet i Göteborg. Han blev led. i samfundet 1949.

 

Ernst Torsten Kinnwall avled 22 juni 1970. Han var född i Kyrkhult, Blekinge län, 19 febr. 1909, avlade stud.ex. 1931 och jur. kand.ex. i Stockholm 1937. Efter tingstjänstgöring och bl. a. tjänstgöring vid Svea hovrätt ägnade han sig åt advokatverksamhet i Östhammar, Örebro och Enköping. Han blev led. i samfundet 1952.

 

Nils Harry Fossenius avled 1 juli 1970. Han var född i Lund 13 april 1910, avlade stud.ex. 1931 och jur. kand.ex. i Lund 1937. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Malmö. Han blev led. i samfundet 1943.

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har 1 sept. 1970 tillkallat hovr.rådet Lars Delin, bankdirektören Åke Gustafsson och t.f. dep.rådet Olof Lindberg att som sakkunniga överse moratorielagstiftningen m. m. samt utsett Delin att vara ordförande.

 

Försvarsdepartementet. K. M:t har 14 aug. 1970 förordnat ass. i hovr. f. Nedre Norrland Carl-Ivar Skarstedt att vara rättschef i dep:t fr. o. m. 1 sept. 1970.

 

Kommunikationsdepartementet. Dep.chefen har 18 aug. 1970 förordnat byrådir. hos luftfartsverket Gustaf Zetterberg att biträda i dep:t fr. o. m. 1 okt. 1970.