Ur nordiska tidskrifter 1970
Ekonomisk revy. Nr 4. Carl Martin Roos, Några rättsfrågor vid finansiering av avbetalningsköp, s. 210—218. — Nr 7. Erik Burling, Kan rättens ombudsman och konkursförvaltare ingå borgen för konkursbos kredit? s. 407—410.
    Förvaltningsrättslig tidskrift. 1969. Nr 6. Klas Lithner, Barnavårdsnämndernas befattning med åtalseftergiftsärenden, s. 275—298. — Herbert Hökeberg, Om återkallelse av körkort, s. 299—305. — 1970. Nr 1. Gunnar Bramstång, Utländska fylleridomars jämställdhet med svenska domar vid tillämpning av 15 § nykterhetsvårdslagen, s. 1—27. — Per Pettersson, Narkotikabrott och körkort, s. 28—35. — Nr 3. Bertil Wennergren, Förbudets rättsliga dynamik, s. 103—120. — Gunnar Bramstång, Utdömande av vite, förelagt jämlikt 53 och 70 §§ byggnadsstadgan. Några synpunkter med anledning av en hovrättsdom, s. 121—138. — Nr 4. Sten Walberg, Några funderingar kring vitesinstitutet, s. 167—175. — Hans Ragnemalm, Om resningsinstitutets tillämpningsområde i förvaltningsmål, s. 176—192. — Ulrika Lagerdahl, Tjänstemansbrott mot tystnadsplikt, s. 193—210.
    Juristen. Nr 6. Poul Eefsen, Datamaskinen i retsvæsenets tjeneste, s. 97—106. — Nr 7. Preben Lyngsø, Om afhjælpning af mangler, s. 133—140. —Nr 9. Theodor Petersen, Domsmandsinstitutionen og Højesteret, s. 181—200.— Nr 11. Mogens Koktvedgaard, Retlige problemer i forbindelse med adgang til datalagre, s. 221—229. — Uffe Kornerup, EDB—Informationssøgning, s. 229—237. — Nr 20. Otto Hvidberg, Udenlandske domme, s. 393—402.— Nr 24. Erik Hørlyck, Tegningsret og stemmeret efter afbetalingskøb af aktier, s. 441—449.
    Lov og rett. Nr 8. Jon Bing, Elektronisk databehandling i rettsvitenskapen, s. 369—382.
    Nordisk försäkringstidskrift. Nr 3. Eero Routamo, Om försäkringsbolagens regressanspråk, s. 193—205. — Stina Sandels, Barns skadeståndsskyldighet, s. 206—210. — Carl-Johan Cosmo, Skadestånd och försäkring som ett moment i trafikrättens repressiva system, s. 211—215. — Knut E. Henriksen, Samspillet mellom forsikring og erstatningsretten, s. 240—256. — Nr 4. André Tunc, Vers un droit nouveau de l'indemnisation des accidents de la circulation, s. 289—303. — Carl-Henrik Lundell, Försäkringstagarens rättsskydd, s. 304—312. — Preben Lyngsø, Forsikringsagenten og forsikringstagerens oplysningspligt, s. 313—324.
    Nordisk tidsskrift for international ret. 1969. Nr 3—4. Hilding Eek, Undervisning och forskning i internationell rätt, s. 79—92. — Isi Foighel, The North Sea Continental Shelf Case, s. 109—127.
    Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab. Nr 2. Ernst Leche, Några erfarenheter från en svensk övervakningsnämnd, s. 113—125. — K. W. Modigh och Knut Sveri, Butikssnatterier och andra smärre förmögenhetsbrott ur kriminalpolitisk synvinkel, s. 143—163.
    NIR Nordiskt immateriellt rättsskydd. 1969. Nr 4. Annika Lokrantz Bernitz, Telesatelliterna och upphovsrätten, s. 295—327. — Peter Seipel, Patentskydd för datorprogram. Några kommentarer till rättsbilden i USA, s. 345—360. —

 

50—703005. Svensk Juristtidning 1970

782 LitteraturnotiserHans Stenberg, EEC:s konkurrensrätt — de två första bötesbesluten, s. 362—376. — 1970. Nr 1. Alfred Bexelius, Om verksamheten hos Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, s. 1—20. — Seve Ljungman, Något om verkshöjd, s. 21—35. — Erik-Gustaf Brilioth, Identitetsproblem i musikalisk upphovsrätt, s. 37—65. — Hans Danelius, U-länderna och upphovsrätten, s. 68—76. — Nr 2. Sten Tengelin, Svenskt näringslivs självsanering på marknadsföringsområdet, s. 111—129. — Lars Holmqvist, Disclaimers och distinktivitet, s. 130—149. — Saul Lewin, De internationella samarbetssträvandena på patentområdet, s. 151—164. — Nr 3. Lennart Törnroth, Rapport från Washingtonkonferensen om PCT-planen, s. 219—233. — Virpi Tiili, Om varumärkets funktioner, s. 240—255. — Svante Bergström, Den svenska upphovsrättslagstiftningen under omprövning, s. 256—275.
    Socialnytt. Nr 5. Specialbilaga 2. Internationellt symposium om centralstimulerande medel (21 s.).
    Statistisk tidskrift. Nr 4. Gösta Carlsson, Kriminalitetsprognos i komparativt och historiskt perspektiv, s. 273—294.
    Statsvetenskaplig tidskrift. Nr 1. Mikael Lindström, Några konstitutionella aspekter av ett svenskt deltagande i EEC, s. 77—97.
    Svensk lantmäteritidskrift. Nr 3. Jan-Olof Hedström och Ulf Rönnberg, Ersättning vid förordnanden enligt naturvårdslagen, s. 216—225. — Nr 5. Gunnar Prawitz, Avvittringen nedanför odlingsgränsen i Västerbottens läns lappmark, s. 356—374.
    Svensk Skattetidning. Nr 1—2. Lars A. Sjöblom, Brottskonkurrens och mannamån mot borgenärer, s. 51—62.
    Svensk sparbankstidskrift. Nr 5. Edmund Rapaport, Kreditupplysning och personlig integritet — kan de vara förenliga? s. 260—266.
    Svensk tidskrift. Nr 5—6. Stig Strömholm, Justitia i dataåldern, s. 225—237.
    Tidsskrift for Rettsvitenskap. Nr 1. Fridtjof Frank Gundersen, Etableringsretten og frihandelsforbundet EFTA, s. 1—66. — Karen Dyekjær Hansen, Kan retfærdighed defineres? s. 67—98. — Nr 2. Jacob W. F. Sundberg, Land skall med lag byggas. Några reflexioner kring det nordiska samarbetet, s. 143—165. — Nr 3. Erling Selvig, Mot objektivt rederansvar? s. 225—253. —Fridtjof Frank Gundersen, De ikke-anerkjente staters rettsstilling, s. 254—289.Ole Lando, En civil retssag ved den engelske High Court, s. 290—301.
    Tidskrift för kriminalvård. Nr 1. Gustaf Persson, Erfarenheter från arbetet i övervakningsnämnd, s. 4—7.
    Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. Nr 4. Wilh. Penser, Om avstående från fideikommiss och efterträdareandel, s. 253—256.
    Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. Nr 1—2. Berndt Godenhielm, Om ersättning för av brottsskada vid säljarens dröjsmål, s. 38—54.— Nr 3. Ole Lando, Thi kendes for ret: Nogle bemærkninger om den retlige beslutningsproces, s. 153—165. — Antti Kivivucri, Rättsvetenskapens dilemma, s. 204—217. — Nr 4. Mogens Koktvedgaard, Konsumptionsprincippet indenfor immaterialretten, s. 221—243. — Nr 5. Per Stjernquist, Legitimitetsbegreppet ur rättsociologisk synpunkt, s. 337—349. — Åke Hultgren, Den nya franska bolagslagstiftningen — några huvuddrag, s. 350—362. — Leif Sevón, CMR-konventionen och omlastningsfria kombinerade transporter, s.399—413.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 3. Erik Hørlyck, Forsinkelse fra entreprenørens side, s. 9—20. — Nr 11. P. Groth, Amerikansk antitrust-lovgivning og denne lovgivnings betydning for europæiske virksomheder, s. 63—71. — Nr 35. Per Lindegaard, Valget mellem betinget og ubetinget straf, s. 175—191.Stig Jørgensen, Erstatningsansvar for jordtanke, s. 192—194. — Nr 45. Knud Illum, Om domsbegrundelsen, s. 245—256. — Nr 48. J. Trolle, P.Spleth, Th. Gjerulff, Ole Agersnap, Kristian Mogensen, Kommentarer till Illums artikel. A. K.