Ny professor. Till professor i rättshistoria vid Lunds universitet har fr. o. m. 1 juli 1970 utnämnts docenten i rättshistoria vid Uppsala universitet Göran Inger.
    Prof. Inger är född 1917 i Kungsör. Efter studentexamen i Nyköping 1937 avlade han vid Uppsala universitet fil. kand. 1941, teol. kand. 1945, teol. lic. i praktisk teologi med kyrkorätt 1957, teol. doktorsgrad 1961, fil. mag. 1962 och jur.kand. 1970. 1961 förordnades han till docent i praktisk teologi med kyrkorätt vid Uppsala universitet och 1966 till docent i rättshistoria vid samma universitet. Under åren 1945—1951 tjänstgjorde prof. Inger som e. o. präst inom Strängnäs stift och åren 1963—1966 som ordinarie lektor vid Södra Latin i Stockholm. Prof. Inger har även innehaft förordnanden som t. f. professor i rättshistoria vid Uppsala universitet.

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    29 juni 1970 förordnat gen.dir. Sixten Larsson, tillika ordf., vattenrättsdom. Lennart Persson, dep.sekr. Ingrid von Otter, dir. Harry Lindström och. sekr Helge Dahlberg att vara ledamöter i den nämnd som företräder staten i frågor som rör statens övertagande av lokalhållningen för de allmänna underrätterna (lokalhållningsnämnden), 27 aug. 1970 förordnat 1:e revisorn hos gen.tullstyrelsen Gösta Olsson att biträda i dep:t och nämnden samt 11 sept. 1970 förordnat dep.sekr. i dep:t Birgitta Liljefors att tjänstgöra i nämnden,
    18 sept. 1970 förordnat ass. i Svea hovr. Georg Sterzel att vara sekr. åt den sakk. med uppdrag att verkställa utredning ang. generalklausulerna i den förmögenhetsrättsliga lagstiftningen,
    25 sept. 1970 förordnat ordf. i arbetsdomstolen, f. d. just.rådet Bengt Hult att vara ordf. i domstolskommittén,
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Harald Rangnitt att vara sekr. i integritetsskyddskommittén,
    s. d. förordnat byrådir. hos RÅ Bengt Garmelius och ass. i Svea hovr. Ingegerd Sarman att biträda i dep :t,
    5 okt. 1970 förordnat avd.dir. Curt-Ragnar Högberg, bankdir. Pontus Modigh och rådm. Arne Wilhelmsson att biträda moratoriekommittén som experter samt förordnat fisk. i Svea hovr. Sven Norberg att vara sekr. i kommittén,
    s. d. förordnat tekn. dir. Helmer Wallner att biträda utredningen om ledningsrätt som expert samt
    9 okt. 1970 förordnat fisk. i Svea hovr. Jan Freese att vara bitr. sekr. i offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén.

 

Finansdepartementet. K. M:t har 9 okt. 1970 förordnat budgetchefen i dep:t Bo Jonas Sjönander att vara statssekr. i dep:t och dep.rådet i dep:t Pierre Vinde att vara budgetchef i dep:t.

 

Nedre justitierevisionen. K. M:t har 2 okt. 1970 utnämnt t. f. rev.sekr., ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Ulla Roos att vara rev.sekr.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    25 sept. 1970 till assessorer fr. o. m. 1 okt. 1970 förordnat, i Svea hovr.fisk :a Bo Harling, Harald Rangnitt, Åke Sundström, Nils Genell, Göran Lindh, Nils Widborg och Per Nyqvist, i hovr. över Skåne och Blekinge fisk:a Carl Albemark, John Boström, Tomas Krüeger och Måns Jacobsson samt i hovr. f. Övre Norrland fisk. Olof Forssberg,
    2 okt. 1970 utnämnt föredraganden hos riksdagens konstitutionsutskott, ass. i Svea hovr. Per Dahlman att vara hovr.råd i hovr. f. Övre Norrland samt
    s. d. utnämnt t. f. tingsdom. i Tveta, Vista och Mo dga, ass. i Göta hovr.Jan Lundqvist att vara hovr.råd i hovr. fr. o. m. 1 jan. 1971.