Den danske Dommerforening afholdt årsmøde og generalforsamling d. 17 og 18 oktober i København. Formanden dommer Nøhr Hansen havde ønsket at fratræde, og i hans sted valgtes dommer Carsten Jepsen, der hidtil har været medlem af bestyrelsen. I hans sted indvalgtes dommer A. Halkov i bestyrelsen, hvis øvrige medlemmer genvalgtes.
    Professor dr. jur. Knud Waaben talte om tidsubestemte straffe, særlig om anbringelse i de særlige forvaringsanstalter (tidligere psykopatforvaringsanstalterne). Dette problem, der optager såvel juristerne som offentligheden stærkt, gav anledning til en livlig diskussion, hvori blandt andet deltog overlæge dr. med. Georg Stürup, forvaringsanstalten i Herstedvester. — Endvideretalte afdelingschef i justitsministeriet Poul Eefsen om »Datamaskinen i retsvæsenets tjeneste». I. M. P.

 

Advokatsamfundet. Advokatrådets formand landsretssagfører Axel Graff er fratrådt som formand for advokatrådet efter at have beklædt denne post i det maksimale tidsrum, 8 år. Ved det ordinære almindelige advokatmøde i København d. 30 maj 1969 valgtes højesteretssagfører Børge Kock til hans afløser. Den ny formand, der er født i 1910, blev landsretssagfører i 1939 og højesteretssagfører i 1951. Han har udført et betydeligt arbejde i fagets organisationer og har bl. a. siden 1965 været medlem af advokatrådet. I. M. P.

 

Juridisk forening i København har i sæsonen 1968—69 haft følgende emner på programmet: Professor dr. med. Harald Gormsen har talt om retslægerådet,og professor dr. jur. Bernhard Gomard har talt om: Hvad kan vi lære af fremmed selskabsret?». I anledning af den forestående omlægning af kommunalsystemet holdt lektor dr. jur. Eiler Koch foredrag om kommunalreformen og dens konsekvenser for administrationen. Advokat dr. jur. Jørgen Hansen har behandlet emnet »Advokaterne og nye tidskrav» og skuespiller advokat Bendt Rothe har holdt foredrag om de udøvende kunstneres retsstilling.
I. M. P.

 

Den tyskskandinaviska »Jungjuristentreffen» 1969. I början av 1950-talet inleddes ett samarbete mellan Oberlandesgericht i Schleswig och den juridiska fakulteten i Lund, som ledde till årliga sammankomster mellan tyska referendarer och svenska jur. stud. Senare har även jur. stud. från andra nordiska länder, särskilt Danmark, börjat deltaga. Sammankomsterna har vartannat år ägt rum i Schleswig-Holstein och vartannat år i Skåne, varvid det har

Nordiskt och internationellt 87förekommit, att en del av sammankomsten har förlagts till Danmark. 1969 års »Jungjuristentreffen» ägde rum i Skåne 29/9—2/10. Från Tyskland deltog 21 hovrättsjurister. Vidare kom ett antal deltagare från Danmark och Norge. Från Sverige deltog ett antal jur. stud. och professorerna Gerhard Hafström, Åke Lögdberg och Lennart Pålsson samt bitr. prof. Gunnar Bramstång. Vid ett besök på Svaneholms slott redogjorde Bramstång för Rutger Macleans jordreform och dess betydelse, och därefter följde en diskussion om miljöskydd med miljövårdsexperten civilingenjör Thomas Johansson som inledare. Dagen därpå ägde två diskussionsseminarier rum på Lunds studentkårs friluftsgård Lillsjödal. Temat för det ena var »Menschenrechte», varvid Pålsson och Dr.Looks fungerade som inledare. Det andra hade som ämne »Gesetzesharmonisierung innerhalb EWG» med hovrättsrådet Åke Åhström och Referendar Cramer som inledare. För övrigt ingick i programmet besök på Alfa-Lavals hypermoderna fabrik samt besiktigande av andra sevärdheter i Lund och sällskaplig samvaro.
    Konferenser av denna typ torde få tillmätas ett stort värde redan därigenom, att unga jurister från skilda länder lär känna varandra. Hos ett stort antal jurister kan i deras unga år intresse väckas för andra rättssystem och vad de kan lära av dem för sin verksamhet som blivande lagstiftare, domare etc. Vår tids snabba förändringar på samhällslivets olika områden gör jämförande rättsstudier särskilt viktiga. Lagstiftaren i ett land kan icke som en naturvetenskapsman fritt experimentera — i varje fall icke i större utsträckning i ett demokratiskt styrt land. Men han kan lära mycket genom studier av andra länders rättssystem och verkningarna av olika utländska lagar. Också domare, advokater och andra praktiskt verksamma jurister kan lära mycket av betydelse för sin verksamhet genom inhämtande av erfarenheter i andra länder. Men än så länge synes endast tämligen små kretsar av jurister på allvar bedriva rättsjämförande studier, och just därför är det så viktigt att jjurister redan i början av sin bana fattar verkligt intresse därför.
    Nästa års »Jungjuristentreffen» väntas äga rum i Århus. Å. L-g.