Den sextonde nordiska studentjuriststämman ägde rum i Danmark 9—20 juni 1968. Det var då 50 år sedan den första stämman hölls, likaledes i Danmark. Med anledning av 50-årsjubileet har Tidsskrift for Rettsvitenskap för att bringa juriststämmorna sin hyllning ägnat ett dubbelhäfte (häfte 2—3/1969)åt att återge huvudparten av de föredrag och diskussionsinledningar som hölls vid den sextonde stämman. Bland de behandlade ämnena kan nämnas Reform av statsrättsliga grundprinciper (prof. Torkel Opsahl), Organisatoriska avtal (prof. Per Stjernquist och W. E. von Eyben), Könsrollsdebatten och familjerätten (prof. O. A. Borum och Matti Ylöstalo), Kriminalreportaget och individens rättsskydd (højesteretssagfører Carl Ricard och lektor K. A. Frøbert) samt Narkotikamissbruk (prof. Knud Waaben, överläkare Finn Jørgensen, statsadvokat Per Lindegaard och politiinspektør Jens Jersild). A. K.

 

Akademin för internationell rätt i Haag anordnar under år 1970 två treveckorskurser i internationell rätt, nämligen 6—24 juli och 27 juli—14 aug. Anmälan om deltagande bör göras före 1 juni. Närmare upplysningar kan fås från akademins sekretariat, Palais de la Paix, Haag. A. K.