Förslag till skattebrottslag samt skatte- och avgiftstillägg. Skattestrafflagutredningen har i betänkandet Skattebrotten (SOU 1969:42) lagt fram förslag till ett administrativt och ett straffrättsligt sanktionssystem. Samtliga oriktiga uppgifter skall i princip medföra skattetillägg (avgiftstilläggg). Tillägget är avsett att innebära ett tryck på de skattskyldiga att lämna riktiga uppgifter.Utredningen anser att ett judiciellt förfarande med åtal och lagföring äro praktiskt och onödigt omständligt för brott av mindre allvarlig karaktär. Det straffrättsliga påföljdssystemet reserveras i princip för de grova och medelsvåra skattebrotten.
    Bakgrunden till det dubbla reaktionssystemet är det stora antalet oriktiga uppgifter som förekommer i uppgifter till skattemyndigheterna. Av undersökningar som utredningen låtit utföra framgår, att drygt 100 000 fall av objektivt oriktig uppgift avseende minst 1 000 kr. framräknats i ett års självdeklarationer. Vidare konstaterar utredningen att antalet fall av underlåtenhet att i rätt tid avlämna deklaration är stort. Taxeringsnämnderna har således under ett år taxerat ca 70 000 fysiska personer i hemortskommunen utan att deklaration avgetts. Antalet personer som årligen lagförs för brott mot skattestraff

Notiser 91lagen är ca 5 000. Åtalen avser till största delen vårdslös deklaration av löntagare.
    Skattetillägg (avgiftstillägg) skall enligt förslaget införas vid inkomstskatten, förmögenhetsskatten, mervärdeskatten, punktskatter som regleras av förfarandeförordningen samt arbetsgivaravgifter till socialförsäkringens finansiering. Beträffande de skatter som regleras av taxeringsförordningen går förslaget i korthet ut på följande. Skattetillägg skall påföras skattskyldig dels då han lämnat oriktigt meddelande i uppgift eller annan upplysning till ledning vid taxering, dels om han underlåter att lämna deklaration inom föreskriven tid eller att lämna behörigen undertecknad deklaration. Tillägget vid oriktig uppgift beräknas med ledning av den felaktiga uppgiftens belopp. Vid skönstaxering anses den oriktiga uppgiften utgöra skillnaden mellan den fastställda beskattningsbara inkomsten och de eventuella uppgifter, som den skattskyldige lämnat till taxeringsnämnden. Tillägget föreslås utgå med viss procent av detbelopp som skulle ha undandragits genom det oriktiga meddelandet. För fysiska personer och dödsbon varierar procenten mellan 8 och 25. Tillägg vid försummelse att inom föreskriven tid lämna deklaration eller att lämna behörigen undertecknad deklaration skall enligt förslaget beräknas enligt en lindrigare skala. För att den skattskyldige alltid skall ha ett intresse av att lämna deklaration föreslår utredningen att skattetillägg dessutom skall utgå efter den hårdare skalan, om deklaration inte avges trots anmaning.
    Tillägget skall i princip utgå så snart en överträdelse objektivt konstateras. Utredningen föreslår emellertid att skattetillägg efterges, då särskilda omständigheter föreligger, exempelvis vid frivillig rättelse, vid ringa fall och då det i övrigt är uppenbart obilligt att påföra tillägg. Skattetillägg skall i första hand åsättas av lokal skattemyndighet samt påföras debetsedeln på slutligskatt.
    Den föreslagna skattebrottslagen skyddar taxering och fastställande av skatt eller avgift samt uppbörd. Lagens tillämpningsområde vidgas i förhållande till skattestrafflagens. Sålunda kommer bl. a. undandragande av arbetsgivaravgift in under skattebrottslagen.
    Det centrala uppsåtliga skattebrottet benämns skatte- eller avgiftsbedrägeri. Straffbara är alla oriktiga utsagor — skriftliga eller muntliga — till ledning vid fastställande av skatt eller avgift om utsagan innebär fara för att skatt eller avgift undandras det allmänna. Även inte behörigen undertecknade deklarationer med oriktiga uppgifter faller under lagen. Vidare föreslås att man frångår skattestrafflagens krav att gärningsmannaansvar kan komma ifråga endast för den skattskyldige eller ställföreträdare för denne. Även den som lämnar osann uppgift till ledning för annan persons taxering, exempelvis en osann kontrolluppgift, kan straffas som gärningsman. En annan nyhet är att underlåtenhet att avge deklaration i vissa fall likställs med aktivt skattebedrägeri. Utredningen avser att med denna bestämmelse komma åt sådana förfaranden som består i att den skatt- eller avgiftsskyldige inte lämnar deklaration eller annan uppgift i förvissning om att skönstaxering eller annan motsvarande uppskattning kommer att leda till ett för honom gynnsammare resultat. För normalfallet av skatte- eller avgiftsbedrägeri föreslås fängelse i högst två år. En betydande straffskärpning föreslås för grovt skatte- eller avgiftsbedrägeri, som skall medföra fängelse i lägst sex månader, högst sex år. För gärning som begås av grov oaktsamhet, vårdslös skatte- eller avgiftsutsaga, är straffskalan böter eller fängelse i högst två år. Ringa fall är inte straffbara.

92 NotiserFör sådana fall kommer således skatte- eller avgiftstillägg att bli den enda reaktionen. Utredningen föreslår att dagsböter införs i stället för normerade böter.
    Straffbestämmelserna till skydd för uppbörden har med i stort sett oförändrat innehåll överförts från uppbördsförordningen. Som brottsbenämningar föreslås osann uppbördsutsaga, underlåtenhet att innehålla skatt och uppbördsbrott. Straffen föreslås bli skärpta. För uppbördsbrott är straffet i kvalificerade fall fängelse i högst två år. Förslaget innehåller även en straffbestämmelse för den som åsidosätter skyldighet att föra och bevara räkenskaper, anteckningar o. d. för fullgörande av deklarations- eller annan uppgiftsskyldighet och för kontrollen därav. Brottet benämns räkenskapsförsummelse. Straffet föreslås bli böter eller fängelse i högst två år.
    Utredningens förslag innebär att endast de mer kvalificerade skattebrotten i framtiden kommer att åtalas. För att sådana brott skall anmälas i största möjliga utsträckning föreslår utredningen att skyldigheten att anmäla misstänkt brott skall överflyttas från taxeringsnämndens ordförande till lokal skattemyndighet. Utredningen förordar vissa åtgärder för att effektivisera förundersökningen.
    Skattebrottslagen och övriga förslag till nya bestämmelser på skatte- och avgiftsområdet föreslås träda i kraft den 1 januari 1971. G. W.