Utredning om avskaffande av förvandlingsstraffet. Justitieministern har tillkallat en sakkunnig (SvJT 1969 s. 908) för att utreda frågan om avskaffande av förvandlingsstraff för böter. I direktiven framhålls att gällande regler är förenade med flera nackdelar. Från principiell synpunkt kan kritiseras att frihetsstraff kan följa på ett brott trots att domstolen har funnit böter vara den adekvata påföljden. En särskild olägenhet är att förvandlingsstraff i allmänhet utdöms först när flera år har förflutit sedan brottet begicks. Vidare är straffet så kort att det inte ger större möjligheter till effektiv behandling, medan frihetsberövandet å andra sidan kan skapa stora svårigheter för den dömde. Slutligen för systemet med sig ett omfattande administrativt arbete.Mot bakgrund av dessa invändningar skall utredningsmannen undersöka omman kan slopa förvandlingsstraffet och vilka möjligheter man har att på annat sätt åstadkomma att bötesindrivningen blir lika effektiv som hittills. F. n. blir faktiskt mer än 90 % av alla utdömda böter betalade.  A. K.

 

Svensk Juristtidnings redaktion. SvJT utges av en förening, Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning, vars styrelse också utgör tidskriftens redaktion. Vid sammanträde med föreningen 19 nov. 1969 valdes till ny ledamot av styrelsen efter adv. Sven Salmonson, som avlidit under året, adv. Bengt Westerling. A. K.

 

Stiftelsen Staten och rätten har till ändamål att främja vetenskaplig forskning genom att stödja utredningen av rättsförhållandet mellan staten och den enskilde medborgaren, särskilt den enskildes rätt till frihet i andligt, fysiskt och ekonomiskt hänseende. Ansökan om bidrag eller förslag till belöning för år 1970 torde vara stiftelsen tillhanda senast den 20 mars 1970 under adress Stockholms universitet, Box 6801, 113 86 Stockholm.