94 DödsfallBo Urban Rundqvist avled 10 sept. 1969. Han var född i Malmö 27 mars 1933, avlade stud.ex. 1952 och jur. kand.ex. i Lund 1959. Efter tingstjänstgöring inträdde han i hovrätten för Västra Sverige, där han blev assessor 1967.

 

Johan Paul Sundberg avled 19 sept. 1969. Han var född i Göteborg 19 jan. 1895, avlade stud.ex. 1914 och jur. kand.ex. i Stockholm 1919. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Göteborg. Han blev led. i samfundet 1925.

 

Gustaf Adolf Sjöberg avled 23 sept. 1969. Han var född i Gävle 23 juni 1884, avlade stud.ex. 1903 och jur. kand.ex. i Uppsala 1911. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Östersund. Han blev led. i samfundet 1917 och var ordf. i dess norra avdelning 1933—45.

 

Nytt justitieråd. Kungl. Maj:t har 5 dec. 1969 utnämnt professorn i processrätt vid Stockholms universitet Lars Welamson till justitieråd fr. o. m. 1 jan. 1970.
    Justitierådet Welamson är född i Stockholm 1921 och blev jur. kand. där 1942. Efter tingstjänstgöring vid Södertörns och Västerbergslags domsagor samt Stockholms rådhusrätt tidvis 1942—44 och 1947—48 blev han jur. lic. och jur. dr vid Stockholms högskola 1949. Han var 1949—60 docent i processrätt vid högskolan och 1960—69 professor i samma ämne vid Stockholms universitet. Sedan 1961 är han sakkunnig hos lagberedningen. Han har varit svensk delegat vid 1964, 1966 och 1968 års sessioner med Haagkonferensen för internationell privaträtt. Såsom särskilt tillkallad utredningsman har han 1968 avgivit betänkande angående verkställighet av utländska domar i förmögenhetsrättsliga mål. Utöver doktorsavhandlingen Om brottmålsdomens rättskraft (1949) har han publicerat Om anslutningsvad och reformatio in pejus (1953), Domvillobesvär av tredje man (1956), Konkursrätt (1961), Läkarsekretessen (1962) och Konkurs (2. uppl. 1967) samt ett stort antal artiklar i in- och utländska tidskrifter och samlingsverk.

 

Ny justitieombudsman. Riksdagen har 5 nov. 1969 förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Gunnar Thyresson till riksdagens ombudsman.
    Justitieombudsman Thyresson är född i Västerås 1912 och blev jur. kand. i Uppsala 1938. Efter tingstjänstgöring i Uppsala läns södra domsaga blev han fiskal i Svea hovrätt 1942, assessor i hovrätten 1949, revisionssekreterare 1954 och hovrättsråd i hovrätten 1957. Han tjänstgjorde som sekreterare i arbetsdomstolen 1946—48, var sakkunnig i handelsdepartementet 1948 och i handelskommissionen 1949, hade lagstiftningsuppdrag i justitiedepartementet 1949—53, var t. f. rådman i Stockholms rådhusrätt 1954—55, t. f. byråchef hos JK-ämbetet 1955—56 och byråchef hos MO-ämbetet 1957—60. Åren 1961—68 var han ställföreträdande militieombudsman och sedan år

Personalnotiser 951968 har han varit ställföreträdande justitieombudsman. Han är sedan 1962 ordförande i militärstraffsakkunniga och sedan 1968 ordförande i föreningen Sveriges auditörer. Sedan 1961 har han varit borgerlig medlare i äktenskapstvister.