Utbildningsdepartementet. Dep.chefen har förordnat ass. i Svea hovr. Arvid Sanmark att fr. o. m. 24 nov. 1969 t. v. biträda med vissa arbetsuppgifter i dep:t.

 

Jordbruksdepartementet. Dep.chefen har 24 okt. 1969 förordnat ass. i Svea hovr. Olof Köhl att fr. o. m. 24 nov. 1969 t. v. biträda i dep:t.

 

Riksdagens ombudsmän. Till ställföreträdare för riksdagens ombudsmän har förordnats kanslichefen vid ombudsmannaexp., ass. i kammarr. Bertil Wennergren.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    21 nov. 1969 utnämnt exp.chefen i civildep:t, ass. i hovr. för Västra Sverige Claes-Göran Källner och rättschefen i civildep:t, ass. i Svea hovr. Sten Wickbom till hovr.råd i Svea hovr. samt rådm. i rr i Västerås Olof Sundberg till hovr.råd i hovr. fr. o. m. 1 jan. 1970,
    s. d. förordnat lagmannen i hovr. över Skåne och Blekinge Håkan Moberg, som entledigats vid utg. av nov. 1969, att uppehålla lagmanstjänsten under dec. 1969 samt
    28 nov. 1969 utnämnt hovr.rådet i Göta hovr. Tore Landahl till lagman i hovr. över Skåne och Blekinge fr. o. m. 1 jan. 1970.

 

Rådhusrätterna. K. M:t har 21 nov. 1969 förlängt t. v. förordnande för ass. i Göta hovr. Sixten Garström att inneha långtidsvik. på en rådm.tjänst vid rr i Jönköping.

 

Häradsrätterna. K. M:t har
    21 nov. 1969 utnämnt ass. i hovr. för Övre Norrland Gunnar Arfwidsson till tingsdom. i Gästriklands östra dga fr. o. m. 1 april 1970,
    s. d. förordnat fisk. i hovr. för Västra Sverige Claes Henrikson att bestridagöromål som ank. på tingsdom. i Hallands mellersta dga fr. o. m. 1 jan. 1970 t. v.,
    s. d. förlängt t. v. förordnande för rådm. i rr i Jönköping Bertil Hagard att inneha långtidsvik. på häradshövd.tjänsten i Borås dga och
    28 nov. 1969 förlängt t. v. förordnande för ass. i rr i Malmö Bo Ericson att bestrida göromål som ank. på tingsdom. i Oxie och Skytts dga.

 

Vattendomstolarna. K. M:t har 7 nov. 1969 förordnat fisk. i Svea hovr. Claes Svanström att bestrida göromål som ank. på vattenrättsdom. i Mellanbygdens vd fr. o. m. 1 jan. 1970 t. v.

 

Hyresnämnderna. K. M:t har 21 nov. 1969 förordnat rådm. i rr i Linköping Stig Rosén att med tjänstledighet fr. rådm.tjänsten vara ordf. i hyresnämnden för Östergötlands län under tiden 1 jan. 1970—30 juni 1971.

 

Universiteten. K. M:t har 14 nov. 1969 utnämnt jur. lic. Nils Gösta Mattsson till universitetslektor i beskattn.rätt vid universitetet i Lund fr. o. m. 1 jan. 1970.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 7 nov. 1969 antagits Gunde Jordán, Kiruna, Paul Hallström, Luleå, samt Mikael Alrutz och Bengt Strömberg, Sthm.

 

Trycklov 14/1 1970.