HANS DANELIUS. Human Rights in Sweden. Sthlm 1970. Svenska institutet. 63 s.

 

Ett nytt häfte i Svenska Institutets serie "Sweden To-day" bär titeln "Human Rights in Sweden". Häftet har författats av hovrättsassessorn Hans Danelius, som tidigare i olika artiklar bl. a. i denna tidskrift (se SvJT 1968 s. 154 och 1969 s. 384) dokumenterat sin utomordentliga förtrogenhet med ett ämne, som särskilt under efterkrigstiden stått i förgrunden för intresset över hela världen — en förtrogenhet, som grundlades under de år då han som sekreterare var anställd vid Europarådets kommission för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg.
    Detta häfte utgör ej blott en föredömlig introduktion i en abstrus och svårbemästrad materia, som vetter mot och i sig innefattar element från skilda rättsliga discipliner såsom t. ex. straffrätt, processrätt, civilrätt och statsrätt. Det utgör även en värdefull läsning för den som i likhet med författaren av dessa rader under en lång följd av år sysslat med dessa ting. Danelius skrift är nämligen såvitt jag vet den första sammanfattande framställning som kommit ut av trycket i Sverige på hithörande område (se dock författningsutredningens framställning i SOU 1963: 17). Han har ej blott på ett skickligt sätt lyckats med att på ett begränsat utrymme lämna en faktisk redogörelse för förhållandena i Sverige utan även funnit det möjligt att diskutera vissa mera betydelsefulla problem som vi möter här hemma vid den internationella harmoniseringen av de mänskliga rättigheterna. Häftet avslutas med ett förhållandevis utförligt sakregister, vilket ytterligare förhöjer dess värde.
    Jag har på detta utomordentliga arbete blott en synpunkt, som formuleras till en förhoppning: måtte häftet, som föreligger på engelska, franska och tyska, snarast översättas till svenska. Som ovan antytts finns ej någon lättillgänglig sammanfattande framställning på vårt eget modersmål.

L. K.

 

CL.-W. CANARIS. Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz, entwickelt am Beispiel des deutschen Privatrechts. Schriften zur Rechtstheorie 14. Berlin 1969. Duncker & Humblot. 169 s.

 

I samband med det stegrade intresset i Tyskland för "topisk" till skillnad från"logisk" juridisk argumentation har begreppet "system", som är en förutsättning för den formallogiska argumentationen inom ramen för framför allt BGB, också kommit i blickpunkten. "Topiskt" tänkande och "systemtänkande" ställs gärna mot varandra. Canaris, en av de främsta yngre företrädarna för den allmänna rättsläran i Tyskland, ger i förevarande arbete en omfattande, såväl historisk som aktuell framställning av systembegreppet från olika aspekter och sammanför avslutningsvis systemtänkande och topik samt genomför en — i jämförelse med vissa andra framställningar välgörande nykter och kritisk — bedömning av topikens möjligheter som argumentationstekniskt hjälpmedel. S. S.

 

D. VON STEPHANITZ. Exakte Wissenschaft und Recht. Münsterische Beiträge zur Rechts- und Staatswissenschaft Heft 15. Berlin 1970. Walter de Gruyter & Co. 273 s.

 

Föreliggande arbetes fullständiga titel — "Der Einfluss von Naturwissenschaft

 

140 Litteraturnotiserund Mathematik auf Rechtsdenken und Rechtswissenschaft in zweieinhalb Jahrtausenden. Ein historischer Grundriss" — i förening med dess format torde klargöra vad det är fråga om: en, för övrigt välskriven och dokumentationsrik, rent deskriptiv översikt över förhållandet mellan juridik och naturvetenskap i gången tid. När det gäller motsvarande relation i modern tid är det en nyttig initiation i frågorna, som de fordom ställts, men heller inte mer. Den aktuella problematiken beröres blott med några antydningar.

S. S.