Ur Svensk författningssamling 1970

 

517. KK 29 juni 1970 om rättsväsendets informationssystem.
518. KK 4 sept. 1970 om ändring i kung. (1948: 710) ang. rättsstatistiken.
519. KK s. d. om ändring i förordningen (1917: 915) ang. indrivning och redovisning av böter.
522—532. KK s. d. om ändring i kung. (1949: 501) om hovrättsting, m. m.
533—535. KK s. d. om ändring i stadgan (1960: 306) för vattendomstolarna, m. m.
536. KK s. d. om ändring i arbetsordningen (1947: 960) för rikets hovrätter.
539. Ändring 7 sept. 1970 i anvisningarna (1969: 504) av ministern för utrikes ärendena om förfarandet vid översändande av delgivningsframställning enligt Haagkonventionen om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.
542. KK 18 sept. 1970 om ändring i cirkuläret (1970: 83) till hovrätterna och de allmänna underrätterna om avfattning av dom eller slutligt beslut i brottmål vid allmän underrätt och i hovrätt.
596—602. Lag 20 nov. 1970 om förenklad aktiehantering, m. m.
603—604. KK s. d. om ändring i kung. (1952: 87) ang. äktenskapsregistret, m. m.
611. KK 23 okt. 1970 om ändring i kung. (1969: 329) om utbildning vid juridisk fakultet.
615. Kskr 30 okt. 1970 om ändrad judiciell indelning i Göteborgs och Bohus län.
617. KK 6 nov. 1970 om beslutade ändringar i planerna för länens indelning i kommuner.
618. KK s. d. om rikets indelning i fögderier.
628. Kskr 13 nov. 1970 om föreskrifter med anledning av ändringar
638. KK 27 nov. 1970 om ändring i kung. (1959: 454) med vissa särskilda bestämmelser om laga domstol i militära mål m. m.
639—640. Lag 20 nov. 1970 om ändring i lagen (1932: 170) med särskilda bestämmelser om handläggning av inskrivningsärenden, m. m.
662. KK 30 okt. 1970 om formulär till blanketter för delgivningsbevis m. m.
669. Lag 4 dec. 1970 om ändring i lagen (1950: 596) om rätt till fiske.
695. KK s. d. om ändring i kung. (1964: 678) med närmare föreskrifter om borgerlig vigsel.
714. Lag s. d. om ändring i lagen (1962: 270) om äganderättsutredning, lagfart och sammanläggning av fastigheter i vissa fall.
715—716. Lag 11 dec. 1970 om ändring i statstjänstemannalagen, m. m.
717. Lag s. d. om fortsatt giltighet av lagen (1946 : 722) med särskilda bestämmelser om uppfinningar av betydelse för försvaret.
718. Lag s. d. om fortsatt giltighet av lagen (1963 : 158) om ersättning för skada i följd av atomfartygs drift.

 

1 Vid utarbetandet av denna redogörelse har medverkat hovrättsassessorerna Leif Ekberg och Stig Brink. 

Ur Svensk författningssamling 1970 149740. Lag s. d. om ändring i rusdrycksförsäljningsförordningen (1954:521).
741—748. Lag s. d. om statlig lönegaranti vid konkurs, m. m.
750. Lag s. d. om fortsatt giltighet av lagen (1969:232) om vissa sanktioner mot Rhodesia.
751. Lag s. d. om ändring i lagen (1958: 205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m. m.
765. Lag s. d. om ändring i lagen (1949: 164) med vissa bestämmelser om rättegången i tryckfrihetsmål.
766. Lag s. d. om ändring i religionsfrihetslagen (1951 : 680).
767—768. Lag s. d. om tystnadsplikt för apotekspersonal, m. m.
805—813. KK 4 dec. 1970 om ikraftträdande i viss del av lagen (1970: 421) om ändring i lagen (1963: 197) om allmänt kriminalregister.
814. KK s. d. om ändring i tingsrättsinstruktionen (1970: 108).
815—817. Arbetsordningar s. d. för Stockholms, Göteborgs och Malmö tingsrätter.
818. Lag 11 dec. 1970 om ändring i lagen (1909: 38 s. 3) om Kungl. Maj :ts regeringsrätt.
819. Lag 17 dec. 1970 om ändring i lagen (1907: 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom.
840—846. Lag s. d. om ändring i föräldrabalken, m. m.
847—862. Ackordslag s. d., m. m.
877. Lag s. d. om ändring i lagen (1935: 113) med vissa bestämmelser om arbetsförmedling.
881—882. KK 11 dec. 1970 om ändring i polisinstruktionen (1965: 686), m. m.
883. KK 4 dec. 1970 om ändring i kung. (1967: 272) om rikets indelning i skyddskonsulentdistrikt m. m.
884. KK s. d. om ändring i kung. (1964: 580) om övervakningsnämndernas verksamhetsområden m. m.
885. KK s. d. om ändring i arbetsordningen (1947:960) för rikets hovrätter.
891—899. Lag 17 dec. 1970 om ändring i naturvårdslagen (1964: 822), m. m.
903—904. KK om ändring i instruktionen (1965: 654) för ombudsmannen för näringsfrihetsfrågor, m. m.
905—907. Lag om ändring i lagen (1902:71 s. 1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar, m. m.
919—925. Lag 11 dec. 1970 om ändring i sjölagen (1891 : 35 s. 1), m. m.
926. Lag s. d. om särskild kontroll på flygplats.
927. KK 4 dec. 1970 om fastställande av tabeller till ledning vid uträknandet av arvsskatt och gåvoskatt.
939—942. Lag 17 dec. 1970 om förvaltning av kyrklig jord, m. m.
943. Lag s. d. om arbetstid m. m. i husligt arbete.
946. KK 29 dec. 1970 om upphävande av kung. (1862: 40 s. 1) ang. skyldighet för Häradshöfdingar att föra anteckning öfwer extra förrättningar.
 

A. K.1

 

1 Fr. o. m. årgång 1971 kommer redovisning för innehållet i Svensk författningssamling inte vidare att lämnas i denna form i SvJT.