Den danske dommerforening. I en lang række love er det med noget forskelligt ordvalg foreskrevet, at formanden for eller medlemmer af nævn, råd, kommissioner og en række andre organer, der ikke hører under domstolssystemet, skal være en dommer, i visse tilfælde endog en landsdommer eller højesteretsdommer. I visse af lovene er det udtrykkelig bestemt, at den dommer, der udpeges til hvervet, skal have tillagt et særligt honorar.
    I forbindelse med den gennemgang af honorarer, der er tillagt tjenestemænd i deres egenskab af formænd for eller medlemmer af nævn, råd, kommissioner m. v., har en række dommere på foranledning af Statens Lønningsråd modtaget meddelelse om, at de ikke fremtidig ville få tillagt honorar forat varetage deres hverv. Beslutningen om at følge denne linie må hvile på det synspunkt, at der er tale om en tjenestepligt — tjenstligt arbejde — over althvor det ved lov er fastsat, at en form for virksomhed skal udføres af en dommer.
    Dommerforeningen fandt spørgsmålet så vigtigt, at man i skrivelse af 29 april 1970 rettede henvendelse til statsministeren. Man udtalte bl. a., at derefter foreningens skøn ikke kunne være tvivl om, at det vil være i strid med den domstolene ved grundlovens § 64 sikrede uafhængighed, om man vil pålægge dommere som tjenestepligt at varetage hverv af denne karakter. Der forhandles fortsat om spørgsmålet.
    Dommerforeningen holdt generalforsamling d. 2 og 3 oktober 1970 i Helsingør. Blandt foredragsholderne var professor dr. jur. Johs. Andenæs, Oslo, der talte om: "Kriminalitet, kriminologi og strafferet ved indgangen til 1970'erne."
    Dommerforeningens bestyrelse fik på generalforsamlingen følgende sammensætning:
    Dommer Carsten Jepsen (formand), landsdommer Bjarne Frandsen, dommer Eli Caspersen, dommer Svend Nielsen, dommer Finn Ryhave, dommer Aksel Halkov, højesteretsdommer Erik Vetli, landsdommer Poul Høeg, og byretsdommer Kristian Frøosig.

I. M. P.

 

Akademin för internationell rätt i Haag anordnar under år 1971 två treveckorskurser i internationell rätt, 5—22 juli resp. 26 juli—13 aug. Anmälan om deltagande bör göras före 1 juni. Närmare upplysningar kan fås från akademins sekretariat, Palais de la Paix, Haag.                                          A. K.