Nya hovrättslokaler i Luleå. Nästan som "Stærekassen", Det Kongeliges annexscen i Köpenhamn, hänger den nya sessionssal som hovrätten för Övre Norrland har fått i Luleå mellan två stora byggnadskroppar. Står man på Skeppsbrogatan, ser man till vänster nr 10, där hovrätten under ett tiotal år haft visserligen anständiga men ganska torftiga och illa ventilerade lokaler till sitt förfogande. Till höger har man det nybyggda nr 8 med ingången till de nya utrymmena, som hovrätten delar med hyresnämnden för Norrbottens län.
    Bakom den betydande satsning som nybyggnaden innebär ligger det förhållandet, att hovrätten håller ungefär lika många huvudförhandlingar i Luleå som i Umeå. För att antalet hovrättsting och därmed förenade ansenliga resekostnader inte skall tillåtas växa alltför mycket brukar man göra tingen ganska komprimerade. För att kunna arbeta effektivt, också när det av någon anledning uppstår en lucka i programmet, behövs inte bara en fullgod sessionssal utan också ordentliga arbetsplatser för ledamöter och annan personal.
    Huset, av vilket blott en liten del blivit domstolslokaler, är ritat av Jan Thurfjell Arkitektkontor AB. Sessionssalens inredning är signerad av arkitekten SIR Klas Dahlström, som på ett lyckligt sätt åstadkommit ett rum med en — om uttrycket tillåtes — robust elegans. Golvets heltäckande matta, möblerna av ek, paneler och takets träkassetter går i delvis ganska mörka bruna färger. Väggar och textilier är hållna i blå och gröna toner. Rummet är inte särskilt stort, men det verkar lätt och luftigt främst tack vare den nästan dubbla takhöjden.
    Inför en begränsad men synnerligen representativ församling kunde justitieminister Geijer den 9 nov. 1970 förklara lokalerna invigda för sitt ändamål. Dessförinnan hade de närvarande, bland vilka vidare bör nämnas särskilt landshövdingen Lassinantti, biskopen Hellsten och expeditionschefen Gullnäs, besett de olika utrymmena och funnit dem trevliga och ändamålsenliga.
    I sitt invigningstal uppehöll sig statsrådet vid domarnas ställning i ett samhälle, där förändringens vindar blåste friskt, och uppmanade dem till ett större engagement i samhällsdebatten, bl. a. i fråga om kriminalvården. Statsrådet berörde också tingsrättsreformen och de förslag som närmast kunde väntas i fråga om rättskipningen i hovrätterna.
    Som tillbörligt är i en domstolslokal i Övre Norrland har den nya sessionssalen begåvats med en ordförandeklubba i förnämlig sameslöjd, tillverkad vid arbetsmarknadsverkets industrilokaler i Jukkasjärvi. Vid invigningen uppvaktade Luleå stad med ett vackert konstverk av Björn Blomberg. Högtidligheten avslutades med en enkel lunch, och sedan kunde veckans hovrättsting börja.

K. S.

 

 

Öststatsforskningen vid Uppsala universitet är upplagd som en tvärvetenskaplig samordning av forskning, undervisning och dokumentation rörande Sovjetunionen och Östeuropa mellan de juridiska, företagsekonomiska, nationalekonomiska, statsvetenskapliga samt slaviska institutionerna. I den av konsistoriet

 

Notiser 157tillsatta styrelsen företrädes de juridiska intressena av professorerna Åke Malmström och Stig Strömholm.
    Inom ramen för öststatsforskningsverksamheten har utkommit Det kooperativa jordbruket i Sovjetunionen. En översikt utarbetad av en arbetsgrupp vid Slaviska Institutionen i Uppsala under ledning av Andreas Ådahl. Redaktörer: Lars Calmfors och Lars Lindhoff. Uppsala 1969. I—II. 320 + XI s. 45 kr.(stencil). Arbetet är en utförlig presentation av det ämnesområde som i Sovjetunionen bildar en särskild juridisk disciplin — kolchozrätten — och innehåller delvis material som tidigare ej torde ha presenterats i väst.

A. Å.