HEINZ MULLER-DIETZ. Grenzen des Schuldgedankens im Strafrecht. (Freiburger Recht- und staatswissenschaftliche Abhandlungen Bd 26.) Karlsruhe 1967. Verlag C. F. Muller. 88 s. DM 18,50.

 

Den föreliggande skriften återger i utvidgad form en akademisk provföreläsning som sysslar med de straffrättsliga grundproblemen om förhållandet mellan det i tysk doktrin centrala, om än högeligen oklara begreppet "skuld" och förutsättningarna för straffrättsligt ansvar. Mot bakgrunden av den nyorientering av ämnet som betingas av det omfattande tyska strafflagsförslaget av 1962 och det s. k. motförslaget av 1966 diskuteras skuldprincipen såsom grund för straffrättsligt ansvar samt dess funktion som begränsande faktor vid kvarstående typer av brott med bristande eller försvagad subjektiv täckning av gärningsinnehållet, såsom brott med objektiva eller culpösa överskott. Förf. får i detta sammanhang anledning att behandla vissa aspekter på det i tysk dogmatik alltjämt kontroversiella problemet om verkan av villfarelse för en gärnings straffbarhet. Skriften innehåller åtskilliga intressanta tankegångar men synes en svensk läsare väl utpräglat teoretisk.

I. A.