Københavns universitet. Docent Erik Oscar Siesbye er fra d. 1 januar 1971 at regne blevet udnævnt til professor i retsvidenskab. Professor Siesbye er født i 1921 og blev cand. jur. i 1947. Han var ansat i boligministeriet fra 1948 til 1962. I 1961 blev han knyttet til Handelshøjskolen i København som lærer, fra 1965 som docent. Fra 1966 virkede han som lærer ved Københavns universitet, fra 1969 som docent. I 1965 erhvervede han den juridiske doktorgrad på afhandlingen "Søretlige lovkonflikter."
    Lektor Ole Mogens Espersen er fra d. 1 januar 1971 at regne blevet udnæmvnt til professor i retsvidenskab. Professor Espersen er født i 1935 og blev cand. jur. i 1959, hvorefter han blev ansat i justitsministeriet. Siden 1960 har han tillige virket ved Københavns universitet, dels med undervisning, dels med forskning. I januar 1971 erhvervede han den juridiske doktorgrad for afhandlingen "Indgåelse og opfyldelse af traktater." I. M. P.

 

 

Det 26:e nordiska juristmötet äger rum i Helsingfors den 24—26 aug. 1972. Det preliminärt bestämda programmet upptar följande överläggningsämnen: 1. Den nordiska rättsenhetens problem i dag. 2. Individ, minoritet och statsmakt i den nordiska politiska demokratin. 3. Juristutbildningen. 4. Reglerandet av mindre förmögenhetsrättsliga tvister. 5. Rättshjälpens principer och former. 6. Sanktionssystemet vid mindre lagöverträdelser. 7. Tillverkares och säljares ansvar för skadebringande egenskaper hos sålda varor. 8. Effektivitets- och rättssäkerhetshänsyn i förvaltningen. 9. Behövs legal kontroll av anförtrodda medel på andra områden än dem där sådan kontroll redan förekommer? 10. Arbetsfreden som rättsligt problem. A. K.

 

15—713005. Svensk Juristtidning 1971