Justitiedepartementets huvudtitel för budgetåret 1971/72. 1971 års statsverksproposition är fattig på nyheter. Vad beträffar justitiedepartementets område kan nämnas att den inte innehåller något förslag till rättshjälpsreform. Justitieministern räknar emellertid med att förslag till lagstiftning i ämnet skall kunna läggas fram för 1971 års riksdag. Utgifterna inom departementets område beräknas öka med 122 milj. kr. till drygt 1 900 milj. kr.
    Den 1 januari 1971 genomfördes en omorganisation av de allmänna underrätterna som innebar att häradsrätter och rådhusrätter ersattes av tingsrätter med enhetliga regler om domstolens sammansättning. Till följd av ändringar i domkretsregleringen gick antalet underrätter ned från 135 till 108. Antalet ordinarie domartjänster minskade med 10. Målantalet vid de allmänna domstolarna har inte undergått några större förändringar under de senaste åren. I statsverkspropositionen föreslås bara några få nyheter. En rådmanstjänst inrättas i Södra Roslags tingsrätt och ett förordnande att bestrida göromål som ankommer på rådman i Stockholms tingsrätt. En extra avdelning i Svea hovrätt ordinariesätts.
    I samband med den nya fastighetsbildningslagens ikraftträdande den 1 januari 1972 upphör de nuvarande ägodelningsrätterna och expropriationsdomstolarna och ersätts av fastighetsdomstolar. Fastighetsdomstolar är vissa tingsrätter i särskild sammansättning — normalt två lagfarna ledamöter, en ledamot med teknisk sakkunskap och två nämndemän. Justitieministern föreslår att medel beräknas för åtta tjänster som teknisk ledamot i fastighetsdomstol. Befattningarna får förenas med tjänstgöringsskyldighet vid flera tingsrätter.
    I statsverkspropositionen förutskickas att förslag senare kommer att läggas fram om ändrad organisation av de allmänna förvaltningsdomstolarna fr. o. m. den 1 januari 1972. Avsikten är att kammarrättens kompetensområde skall utvidgas till ett stort antal nya måltyper, att en ny kammarrätt skall inrättas i Göteborg samt att en filial av kammarrätten i Stockholm skall förläggas till Sundsvall.
    På grundval av ett förslag från domstolsverksutredningen föreslås att det i avvaktan på prövningen av frågan om en central förvaltningsmyndighet för domstolarna inrättas en central organisationsnämnd för domstolsväsendet. Nämnden skall handha vissa rationaliseringsprojekt innefattande ADB-rutiner för domstolarna, svara för vissa uppgifter i fråga om inskrivningsväsendet, bl. a. i samband med uppbyggnaden av en databank, samt centralt handlägga lokal- och byggnadsfrågor på domstolsväsendets område. Utvecklingen av en databank för fastighets- och inskrivningsregistren ankommer i första hand på centralnämnden för fastighetsdata. Denna föreslås få en något fastare organisation än f. n. och dess arbete skall koncentreras till frågor som direkt avser uppbyggnad och drift av ett centralt fastighetsregister och ett centralt inskrivningsregister.
    Beträffande åklagarväsendet kan nämnas att tre nya distriktsåklagartjänster föreslås, i Huddinge, Helsingborg och Västerås.

 

Notiser 227    Vid behandlingen av polisväsendet påpekar justitieministern att brottsligheten har ökat kraftigt under hela 1960-talet. Av preliminära siffror att döma har en särskilt markant ökning ägt rum under år 1970. Speciellt gäller detta tillgrepps- och bedrägeribrotten. Arbetssituationen inom polisväsendet är ansträngd bl. a. beroende på en successivt genomförd förkortning av arbetstiden. 570 nya tjänster föreslås. Av dem utgör 400 polismanstjänster och huvuddelen av återstoden andra tjänster inom den lokala polisorganisationen, vilka bl. a. skall göra det möjligt att avlasta polisutbildad personal arbetsuppgifter som inte kräver sådan utbildning. Av de nya polismanstjänsterna är 225 avsedda för övervakningstjänst, 25 för trafikövervakningsarbete och 75 för utredningsverksamhet. Medel beräknas vidare för viss materiell upprustning inom polisväsendet, bl. a. inköp av 59 bilar samt fortsatt utbyggnad av polisens radionät.
    Beträffande kriminalvårdsområdet upplyses att medelbeläggningen på fångvårdens anstalter under år 1970 utgjorde 4 893, vilket var något mindre än föregående år. Under budgetåret 1971/72 tillkommer en ny anstalt för 120 man i Viskan samt nya allmänna häkten i Gävle, Helsingborg, Härnösand och Mariestad. Samtidigt kan vissa äldre anstalter och anstaltsavdelningar läggas ned. Bl. a. för att kompensera arbetstidsförkortningen inrättas ett antal nya tjänster vid fångvårdsanstalterna. Vidare föreslås att anstaltsvården får ytterligare medel för idrotts-, bildnings- och biblioteksverksamhet. I fråga om frivårdsorganisationen kan nämnas att två nya skyddskonsulentdistrikt bildas, i Hudiksvall och Gällivare, genom uppdelning av Gävle och Luleå skyddskonsulentdistrikt, samt att 13 nya skyddsassistenttjänster inrättas.
    Ett särskilt anslag på 1 milj. kr. begärs till ersättning för personskador på grund av brott. Meningen är att ersättning skall kunna utbetalas ur detta anslag efter behovsprövning, när skadan inte täcks av socialförsäkring eller privat försäkring. Vid prövningen skall viss hänsyn tas till den skadades ekonomiska situation. Som huvudprincip skall gälla att bara ekonomisk skada ersätts. Ersättningsfrågorna skall handläggas i justitiedepartementet och en viss restriktivitet i bedömningen rekommenderas i inledningsskedet.

A. K.